Text

Datum 2021-06-23
Artikeltyp Aktuellt

Frågor och svar om coronaviruset

Här hittar du vanliga frågor och svar om hur MDH hanterar situationen, med anledning av coronaviruset.

Länken vid MDH

Smitta och symtom

Jag är sjuk och mår inte bra. Vad gör jag?

Vid symtom och frågor om riskbedömning, besök 1177 Vårdguiden. Kontakta studenttorget per mejl och berätta om det visar sig att du är smittad av coronaviruset. Kontakta Försäkringskassan och CSN och anmäl sjukdom om du har studiemedel.

1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.


Jag har varit i närheten av en smittad person. Vad ska jag göra?

Vid frågor om riskbedömning, besök 1177 Vårdguiden.

1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.


Jag har testat positivt men har inga symtom, måste jag stanna hemma?

Vid symtom och frågor om riskbedömning, besök 1177 Vårdguiden. Kontakta studenttorget per mejl och berätta om det visar sig att du är smittad av coronaviruset.

1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.


Är du student och befinner dig i riskgrupp för coronaviruset?

För att du som student ska känna trygg på våra campus har vi gjort en hel del för att minska smittspridningen av coronaviruset. MDH har anpassat hur vi bedriver undervisning och salsexaminationer, och ser till att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer kring avstånd, max antal personer och handhygien. Ytterligare anpassningar för studenter som tillhör någon riskgrupp kommer inte att göras.

Om du är gravid räknas du till riskgrupp från gravidvecka 20.

Om du är student och tillhör en riskgrupp kan du ansöka om anstånd, det vill säga tillåtelse att skjuta upp din studiestart, på grund av medicinska skäl och behöver då visa upp läkarintyg på att du tillhör en riskgrupp. Läs mer om hur du skjuter upp din studiestart.

Utifrån det ställningstagande MDH har gjort för hur undervisningen ska bedrivas, finns det inget krav på att kurser som ges på campus även ska erbjudas digitalt.


Undervisning och examination

Hur vet jag om mina kurser och tentor är på campus eller på distans?

Det ser du i webbschemat. Vi publicerar schemana för höstterminen 2021 den 9 augusti.
Tillfällena för salstentamen publicerar vi löpande under terminen, dock senast 3 veckor före tentatillfället.

Webbschemat Länk till annan webbplats.

 

Varför kan jag inte få fortsätta läsa på distans? Det gick ju bra i våras?

Alla lärosäten måste följa de kurstillfällen och kursplaner de beslutat om. Dessa styr till exempel om kursen och examinationen ska vara på campus eller inte. På grund av smittspridningen och regeringens uppmaning om att alla lärosäten skulle bedriva verksamhet på distans, fick vi dispens att frångå kurstillfällen och kursplaner. När sådana undantag inte längre är möjliga, måste MDH genomföra kurserna enligt planen.


Varför kan ni inte ändra i kurstillfället och kursplanen så att jag kan läsa på distans om jag behöver?

MDH planerar och beslutar om kurstillfällen och kursplaner långt i förväg för att både lärare och studenter ska få möjlighet att planera. Det går därför inte att ändra dessa mitt i en termin. Om du har önskemål om att fler kursmoment eller tentor ska vara digitala kan du till exempel framföra det till studentrepresentanten i programrådet eller din lärare, eller skriva det i kursvärderingen.


Kan ni inte ge kurser både på campus och på distans så att jag kan välja?

Det är inte så enkelt som att vi kan sätta in en kamera i föreläsningssalen och på det sättet erbjuda utbildning både på campus och på distans. Dessa två sätt kräver olika pedagogik och olika tekniska resurser.

Det som gäller från 4 oktober är att vi ska följa de kurstillfällen och kursplaner MDH beslutat om sedan tidigare. Med det sagt, är det förstås möjligt att vi framöver kan erbjuda nya möjligheter på MDH utifrån de lärdomar och förväntningar som kommer i pandemins spår.


Jag bor i en annan del av Sverige och har planerat att plugga hos er i höst. Kan jag läsa på distans?

MDH har cirka 140 kurser som går på distans höstterminen 2021. Det framgår av kursbeskrivningen om utbildningsformen är distans eller inte. Men de flesta av MDH:s kurser är campusförlagda utbildningar, det vill säga du har dina föreläsningar, laborationer och examinationer på campus. Att dessa kurser under pandemin helt eller delvis genomförts på distans är ett undantag. När pandemin är över måste alla lärosäten gå tillbaka till att följa det som är beslutat i kurstillfället och kursplanen för respektive kurs.


Kan jag skriva tentor på distans även i höst om jag tillhör en riskgrupp?
Är tentan planerad som en salstentamen behöver du skriva den på campus. Att Folkhälsomyndigheten ser en möjlighet att återgå till ett normalläge igen är ett tecken på att smittspridningen kommer ha minskat väsentligt i samhället till hösten. Men MDH kommer förstås fortsätta följa myndigheternas rekommendationer för att risken för smittspridning inte ska öka igen och för att det ska vara tryggt att genomföra tentan som planerat.

Att MDH har kunnat genomföra många salstentor på distans under pandemin, är för att lärosätena under perioder av stor smittspridning har fått göra undantag från kursplanerna. Den möjligheten finns inte kvar när vi går tillbaka till utbildning på campus.


Kan jag följa en föreläsning eller göra en tenta på distans om jag har förkylningssymtom? Eller måste jag åka till campus ändå?

Du ska liksom tidigare inte komma till campus om du har symtom. Missar du en föreläsning eller tenta behöver du planera för att ta igen det på något annat sätt, till exempel invänta nästa tentatillfälle.


Måste jag ha munskydd när jag skriver tenta på campus?

Nej, du måste inte ha munskydd i tentasalen. Men den som vill får använda det.

Högskolans lärosalar är anpassade för att det ska vara två meters avstånd mellan studenterna i salen. Du måste också ta eget ansvar och hålla avstånd på väg in och ut ur salen. Om du inte kan hålla två meters avstånd är rekommendationen att du använder munskydd.


Får jag ha munskydd på campus, till exempel när jag skriver tenta?

Ja, du får ha munskydd. Tänk på att du måste ta av det om du blir ombedd att identifiera dig, till exempel vid kontroll av MDH-kort eller när du skriver tenta.


Varför har ni vissa salstentor fast undervisningen ska vara på distans?

Vissa examinationer går inte att ställa om utan att riskera kvalitet och rättssäkerhet. Högskolan måste se till att examinationerna når upp till de krav som ställs så att alla studenter ska kunna ta ut högskolepoängen.

För att en utbildning från 2021 ska vara lika mycket värd som en utbildning från 2019 måste kunskaperna testas på ett lika bra sätt som tidigare. För många utbildningar går det att genomföra examinationer på distans på ett utmärkt sätt, men för andra är det mycket svårare. Det kan till exempel handla om att man måste ha tillgång till ett laboratorium eller genomföra ett praktiskt prov. I vissa fall handlar det också om att salstentor behöver genomföras av till exempel rättssäkerhetsskäl eller med hänsyn till framtida patientsäkerhet. MDH måste kunna garantera studentens självständighet i både kunskaper och färdigheter.

En annan anledning är att förhindra de olika typer av avancerat fusk som vissa utbildningar över hela landet har liknande problem med.


Vad är Zoom och hur funkar det?

Zoom är ett verktyg för digitala föreläsningar och gruppdiskussioner. Via Canvas, MDH:s lärplattform, får du mer information om hur Zoom fungerar.


Jag behöver råd och tips kring distansundervisning. Hur funkar det?

Vi har samlat råd och tips kring distansundervisning i Canvas. Följ länken nedan.

Råd och tips kring distansundervisning Länk till annan webbplats.


Lokaler

Hur har ni anpassat lokalerna för att minska risken för spridning av coronviruset?

Möbleringen i grupprum, undervisningslokaler och allmänna ytor har glesats ut - stolar har tagits bort och möbler som inte ska användas har märkts ut tydligt. Hur många personer som får vistas i respektive undervisningslokal/grupprum beror på utformningen av lokalen. Antalet bokningsbara platser är inte nödvändigtvis hälften än vad lokalen normalt rymmer, men det får inte vistas fler personer i en lokal än att det går att säkerställa att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd kan följas. Antalet bokningsbara platser i datasalar och andra salar har justerats. För att MDH ska kunna hålla campus öppet är det viktigt att alla följer anvisningar i lokaler och på möbler.

För att säkra ytterligare distans på campus med anledning av de lokala allmänna råden får endast undervisningssalar, grupprum och anvisade studieplatser användas. Campus allmänna ytor ska inte användas som samlingsplats eller gruppstudieplats. Extra personal finns på campus för att säkerställa att reglerna följs.

Alla praktiska moment som innebär att personer måste vistas nära varandra har genomgått risk- och konsekvensanalyser för att de ska få skyddsåtgärder som är anpassade för just det momentet, därför kan det se olika ut för olika kurser.

Alla undervisningslokaler och allmänna ytor städas minst en gång om dagen. Då säkerställs också att förbrukningsmaterial och handsprit finns tillgängligt.

Har ni förändrat rutinerna för städning av lokalerna på MDH i samband med Coronaviruset?

MDH har en löpande och bra dialog med den städfirma som ansvarar för att se till att lokaler och toaletter hålls rena. På samtliga toaletter finns det tillgång till tvål och på många platser har man även förstärk med handsprit. Se till så att handspriten finns kvar på toaletten, så att fler kan använda den. Skulle du upptäcka att det saknas tvål på någon toalett vill vi gärna att du kontaktar lokalservice@mdh.se.

Vi vill påminna om att det är viktigt att tvätta händerna ofta för att förhindra spridning av smitta, samt att stanna hemma om du känner dig sjuk.

Eftersom MDH kontinuerligt arbetar med den här frågan är det bra om du fortsätter att följa utvecklingen på vår webbplats.


Är campus öppet som vanligt?

För att MDH ska kunna fortsätta hålla campus öppet är det viktigt att alla följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter:

  • Studera hemma så mycket som möjligt till och med 3 oktober.
  • Just nu är högskolebiblioteken i Eskilstuna och Västerås endast öppna för dig när du behöver uträtta nödvändiga ärenden som att låna och lämna tillbaka litteratur eller använda referenslitteratur.
  • När du befinner dig på campus ska du hålla avstånd till dina kurskamrater. Detta gäller på allmänna ytor, i grupprum, datorsalar och vid studieplatser.
  • Tvätta händerna ordentligt och ofta.
  • Vid minsta symtom på sjukdom, ska du stanna hemma tills du är helt frisk. När du varit symtomfri i minst 48 timmar och det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk är du välkommen tillbaka. På 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats. hittar du mer information.

Campus håller öppet enbart för studenter och medarbetare under sommartermin och hösttermin, till och med 3 oktober. Den 4 oktober öppnar campus upp för allmänheten.

Studenter och medarbetare kommer in i högskolans lokaler genom att använda passerkort och pinkod.


Kan man boka möte med en studievägledare som vanligt?

Du kan boka möten med våra studievägledare per telefon eller via Zoom.


Bussar Eskilstuna – Västerås

Går campusbussen fortfarande mellan Eskilstuna och Västerås?

Ja, bussarna går fortfarande på sträckan mellan campusorterna, men ett antal anpassningar har gjorts för att glesa ut platserna:

  • För att det inte ska bli för trångt på resan ska studenter och medarbetare att sitta på varannan stol i bussarna.
  • En extra buss per avgång beräknas täcka behovet. Ordinarie tidtabell gäller fortsatt.
  • Precis som tidigare gäller -­ stanna hemma om du är sjuk eller har symptom. ­­


Utlandsresor och utbyten


Jag planerar att åka utomlands. Är det ok att åka?

Du som har sökt utbytesstudier till hösten får åka förutsatt att omständigheterna tillåter utresa från Sverige, inresa i värdlandet samt att UD inte avråder från alla resor till berört land eller region.

MDH vill inte bidra till att smittan sprids, i Sverige eller utomlands, och samtidigt undvika att studenter skulle kunna insjukna i andra länder och inte ha möjlighet att ta sig tillbaka till Sverige.

Aktuell information om resor hos UD Länk till annan webbplats.


Denna artikel är en del av en artikelserie om coronaviruset (Covid-19)

Läs fler artiklar i denna serie
Till toppen