Text

Datum 2021-04-16
Artikeltyp Aktuellt

MDH och coronaviruset

digitalt arbete

Undervisning och examination bedrivs nu på distans i första hand. Praktiska moment eller examinationer som inte går att genomföra på distans, kommer att genomföras på campus på ett smittskyddssäkert sätt. Högskolan är fortsatt stängd för allmänheten, men håller öppet för studenter när det är nödvändigt med ett besök på campus för att klara av studierna.


För din trygghet

MDH arbetar kontinuerligt med olika scenarier för smittspridning för att vara förberedda och har vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för smittspridning. För att campus ska kunna fortsätta hålla öppet är det viktigt att alla följer direktiven om att:

 • hålla avstånd
 • stanna hemma vid sjukdom eller minsta symtom
 • tvätta händerna ofta och hosta/nysa i armvecket.


Så ska undervisningen genomföras

Uppdaterad 16 april

Undervisning och examination bedrivs nu på distans i första hand. Rektor har fattat beslut om att det ska gälla hela sommar- och höstterminen 2021. Praktiska moment eller examinationer som i undantagsfall inte går att genomföra på distans, kommer att genomföras på campus på ett smittskyddssäkert sätt. Syftet med beslutet är att bidra med tydlighet för studenter och lärare, skapa möjlighet till långsiktig planering samt att fortsätta följa myndigheternas råd för att minska risken för smittspridning.

Om det finns möjlighet att gå tillbaka till utbildning på campus igen under 2021, är målet att kunna ställa om från distans till campus på fyra veckor från att det blir beslutat.


Gravida får inte göra VFU från gravidvecka 20

Uppdaterad 12 april

Socialstyrelsens analys visar att kvinnor som får en covid-19-infektion från gravidvecka 22 har en högre risk att föda för tidigt. Eftersom covid-19 har upp till två veckors inkubationstid, ska gravida inte utsättas för risk för smitta från och med vecka 20.

MDH har ansvar för att du som är gravid ska kunna genomföra dina studier på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Utgångs­punkten är att studenter på verksamhets­förlagd utbildning (VFU) och praktik hanteras på samma sätt som personal på den arbetsplats de praktiserar vid. Men det är högskolan som har arbetsmiljöansvaret för studenter, även under deras VFU/praktik. MDH har därför tagit ett generellt beslut om att studenter som är i gravidvecka 20 eller senare inte får genomföra VFU/praktik. Risken under pandemin är för stor. Det finns dessutom huvudmän som inte tar emot studenter som är i gravidvecka 20 eller senare.

Om det är möjligt kan du som är gravid gå andra kurser nu och istället genomföra VFU/praktik efter föräldraledigheten. I vissa fall kan MDH inte erbjuda andra kurser, och du kan behöva begära studieuppehåll för att sedan genomföra VFU/praktik efter föräldraledigheten.

På CSN:s och Försäkringskassans webbplatser finns information om ersättning:


Använd munskydd när
du inte kan hålla avstånd

Uppdaterad 31 mars

Så använder du munskyddlänk till annan webbplats

Smittspridningen av covid-19 ökar i både region Sörmland och Västmanland. För att minska risken för smittspridning är nu rekommendationen från smittskyddsläkare att använda munskydd när det inte går att hålla minst två meters avstånd till andra. Rekommendationen började gälla 15 mars.

Högskolans lärosalar är anpassade för att det ska vara två meters avstånd mellan personer, och alla praktiska moment sker antingen med avstånd eller skyddsåtgärder. För andra situationer är det viktigt att studenter tar eget ansvar, som exempelvis i lunchrum, vid grupparbeten och på raster. Håll avstånd och om det inte är möjligt, använd munskydd.

Rekommendationen gäller även MDH:s bussar. Platserna är utglesade, men även här bör passagerarna använda munskydd om det finns andra personer inom två meter.

Det är upp till varje person själv skaffa munskydd. För att alla lätt ska kunna få tag på munskydd finns det att köpa för tre kronor styck vid Studenttorget på båda orter.

Precis som tidigare ska alla stanna hemma vid minsta symtom, vara noga med handhygien och hålla avstånd. För mer information och råd, se 1177.se.

Observera att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.

1177.selänk till annan webbplats


Direktiv om maxantal
vid sammankomster

Uppdaterad 4 januari

Regeringen betonar att det är viktigt att fortsätta att bedriva utbildnings- och forskningsverksamhet. På MDH bedrivs verksamheten till största del på distans, vilket gör att de fåtal praktiska moment och examinationer som måste genomföras på plats kan genomföras utan trängsel. Det kan handla om examinationer där särskild datorutrustning krävs eller praktiska moment inom sjuksköterskeutbildningen.

Föreläsningar och examinationer inom program och kurser betraktas inte som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar och omfattas därmed inte av begränsningar i antal personer som får samlas. Men det är viktigt för MDH att minska risken för smittspridning och samtidigt genomföra utbildning av hög kvalitet och med stor rättssäkerhet. Därför genomförs examinationer och praktiska moment i mindre grupper och i lokaler som anpassats enligt rekommendationer från smittskyddsläkarna i Sörmland och Västmanland, se avsnittet ”Anpassningar vid salstentamen/praktiska moment”, längre ned på sidan.


Varför sker fortfarande vissa salstentamina?

Uppdaterad 4 januari

De allra flesta examinationer sker idag på distans. Akademichef kan bevilja undantag från distansregeln om examinationer inte går att ställa om utan att riskera kvalitet och rättssäkerhet. Högskolan måste se till att examinationerna når upp till de kvalitetskrav som ställs så att du som student kan ta ut högskolepoäng och i förlängningen en högskoleexamen.

För att en utbildning från 2020/2021 ska vara lika mycket värd som en utbildning från 2019 eller tidigare måste kunskaperna testas på ett lika kvalitetssäkert sätt som tidigare. För många utbildningar går det att genomföra examinationer på distans på ett utmärkt sätt, men för andra är det mycket svårare. Det kan till exempel handla om att man måste ha tillgång till ett laboratorium eller genomföra ett praktiskt prov.

I vissa fall handlar det också om att salstentor behöver genomföras av till exempel rättssäkerhetsskäl eller med hänsyn till framtida patientsäkerhet, då MDH måste kunna garantera studentens självständighet i både kunskaper och färdigheter. En annan anledning är att förhindra olika former av avancerat fusk som ökat bland landets högskolor och universitet under pandemin.

De examinationer som sker på campus har genomgått en risk- och konsekvensanalys och genomförs i mindre grupper i anpassade lokaler utefter råd från smittskyddsläkarna i Sörmland och Västmanland.


Anpassningar vid salstentamen/praktiska moment

Uppdaterad 27 november

Följande anpassningar har gjorts på campus, i dialog med smittskyddsenheterna vid regionerna, för att minska risken för smittspridning:

 • utökat avstånd mellan studenter på salstentamen till cirka 2 meter mellan sittande personer (avståndet mäts mun till mun).
 • alla praktiska moment som innebär att personer måste vistas nära varandra har genomgått risk- och konsekvensanalyser för att de ska få skyddsåtgärder som är anpassade för respektive moment.
 • högskolan ser regeln för antal deltagare vid offentliga sammankomster som vägledande och kommer därför att vid praktiska moment dela in studenterna i så små grupper som möjligt och lägga stort fokus på att regeln om avstånd följs.
 • handsprit är utplacerat i varje skrivlokal.
 • insläpp i skrivlokaler påbörjas så snart tentamensvakterna är klara med förberedelserna för att minska risken för trängsel vid insläpp.
 • tentamensvakterna använder visir eller munskydd.
 • möjlighet för alla som skriver salstentamen att använda egen skyddsutrustning om de önskar. Utrustning som döljer ansikte måste tas av vid identitetskontroll och händer spritas efter att den satts tillbaka.


Viktigt att alla tar eget ansvar

Uppdaterad 19 november

 • Kom inte till tentamen om du känner dig sjuk. Personer som visar tecken på sjukdom kommer att uppmanas att lämna lokalen. Vi vill verkligen betona att det är viktigt att stanna hemma vid till exempel ont i halsen eller hosta. Det finns tillfällen att göra om tentamen om man inte kan gå första gången.
 • Kom i god tid. Då hjälper du till att minska risken för köbildning.
 • Om det uppstår kö, håll avstånd och lyssna på de instruktioner som tentavakterna ger dig.
 • Håll avstånd på vägen till och från tentamenslokalen. Tänk särskilt på det i trapphusen.


Åtgärder i lokaler

Möbleringen i grupprum, undervisningslokaler och allmänna ytor har glesats ut - stolar har tagits bort och möbler som inte ska användas har märkts ut tydligt. Hur många personer som får vistas i respektive undervisningslokal/grupprum beror på utformningen av lokalen. Antalet bokningsbara platser är inte nödvändigtvis hälften än vad lokalen normalt rymmer, men det får inte vistas fler personer i en lokal än att det går att säkerställa att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd kan följas. Antalet bokningsbara platser i datorsalar och andra salar har justerats. För att MDH ska kunna hålla campus öppet är det viktigt att alla följer anvisningar i lokaler och på möbler.

För att säkra ytterligare distans på campus med anledning av de lokala allmänna råden får endast undervisningssalar, grupprum och anvisade studieplatser användas. Campus allmänna ytor ska inte användas som samlingsplats eller gruppstudieplats. Extra personal finns på campus för att säkerställa att reglerna följs.

Alla praktiska moment som innebär att personer måste vistas nära varandra har genomgått risk- och konsekvensanalyser för att de ska få skyddsåtgärder som är anpassade för just det momentet. Därför kan det se olika ut för olika kurser.

Alla undervisningslokaler och allmänna ytor städas minst en gång om dagen. Då säkerställs också att förbrukningsmaterial och handsprit finns tillgängligt.


Studiemiljöer i biblioteken stängda

Uppdaterad 2 mars 2021

Just nu är högskolebiblioteken i Eskilstuna och Västerås endast öppna för dig när du behöver uträtta nödvändiga ärenden som att låna och lämna tillbaka litteratur eller använda referenslitteratur.

På grund av den allvarliga smittspridningen i samhället är det i nuläget inte möjligt att använda biblioteket som studiemiljö. Beslutet gäller till den 30 april och kan komma att förlängas om det behövs.Följ med i Canvas och i webbschemat

Information om hur kurser eller kursmoment kommer att bedrivas hittar du i Canvas och i webbschemat. Informationen uppdateras löpande. Det är ditt ansvar att hålla koll på informationen, så ta för vana att gå in regelbundet för att hålla dig uppdaterad om vad som gäller för dig.

Canvaslänk till annan webbplats

Webbschematlänk till annan webbplats


Studieresor utomlands

Uppdaterad 19 november

Studenter som har planerat internationella utbytesstudier på ett av MDH:s partneruniversitet under vårterminen 2021 kan inte genomföra utbytet om det innebär fysiska möten/resande. Distansutbildning vid partnerlärosäten berörs däremot inte av beslutet.

Frågor och svar för dig som planerat att resa utomlands vårterminen 2021


Konferenser och evenemang

Uppdaterad 30 mars

Beslutet om att inte arrangera några event på campus i Eskilstuna och Västerås har förlängts till och med 30 juni.


Håll dig uppdaterad

Under pandemin har vi lärt oss att läget kan komma att förändras med kort varsel om nya direktiv kommer från myndigheterna. Vissa beslut och undantag gäller därför tills vidare eller så länge behov finns. Var därför noga med att följa utvecklingen på mdh.se, i Canvas och i webbschemat, så att du håller dig uppdaterad.

Nedan finns länkar till organisationer som regelbundet uppdaterar information och rekommendationer kopplade till coronaviruset.

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om coronaviruset som kan vara relevanta för dig som student.

Frågor och svar

Få råd och stöd hos Studenthälsan

På Studenthälsan kan du som student komma för att få råd och stöd i hälsofrågor. Här arbetar en friskvårdspedagog och kuratorer för att du ska må så bra som möjligt under din studietid.

Läs mer

Denna artikel är en del av en artikelserie om coronaviruset (Covid-19)

Läs fler artiklar i denna serie
Till toppen