Text

Datum 2021-08-30
Artikeltyp Aktuellt

Information kopplad till corona och covid-19

digitalt arbete

Introduktionen av nya studenter sker som planerat i första hand på distans. Några moment och tentor kommer undantagsvis att vara på campus. Titta i webbschemat för att se var du ska vara.

Under höstterminen inleder MDH en stegvis återgång till utbildning på campus. Från 4 oktober ska verksamheten följa ordinarie kurstillfällen och kursplaner.

Vaccination


För din trygghet

MDH arbetar kontinuerligt med olika scenarier för smittspridning för att vara förberedda och har vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för smittspridning. För att campus ska kunna fortsätta hålla öppet är det viktigt att alla följer direktiven om att:

 • hålla avstånd
 • stanna hemma vid sjukdom eller minsta symtom
 • tvätta händerna ofta och hosta/nysa i armvecket.

Som student på MDH är du alltid välkommen att vända dig till Studenthälsan om du känner oro eller stress.


Utbildning på campus från 4 oktober

Sommarterminen, omtentaperioden i augusti och introduktionen av nya studenter sker som planerat på distans i första hand. Därefter inleder MDH en stegvis återgång till utbildning på campus. Det innebär att fler moment än i våras kommer vara på campus, men de flesta moment kommer fortfarande vara på distans. Det framgår av webbschemat för kursen om utbildningen är på campus eller på distans.

Från 4 oktober ska verksamheten följa ordinarie kurstillfällen och kursplaner. Det innebär att MDH går tillbaka till normalläge med undervisning och examination på campus.

Campus håller öppet enbart för studenter och medarbetare under sommartermin och hösttermin, till och med 3 oktober. Den 4 oktober öppnar campus för allmänheten.


Studieresor utomlands

Du som har sökt utbytesstudier till hösten får åka förutsatt att omständigheterna tillåter utresa från Sverige, inresa i värdlandet samt att UD inte avråder från alla resor till berört land eller region.


Gravida får inte göra VFU från gravidvecka 20

Socialstyrelsens analys visar att kvinnor som får en covid-19-infektion från gravidvecka 22 har en högre risk att föda för tidigt. Eftersom covid-19 har upp till två veckors inkubationstid, ska gravida inte utsättas för risk för smitta från och med vecka 20.

MDH har ansvar för att du som är gravid ska kunna genomföra dina studier på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Utgångs­punkten är att studenter på verksamhets­förlagd utbildning (VFU) och praktik hanteras på samma sätt som personal på den arbetsplats de praktiserar vid. Men det är högskolan som har arbetsmiljöansvaret för studenter, även under deras VFU/praktik. MDH har därför tagit ett generellt beslut om att studenter som är i gravidvecka 20 eller senare inte får genomföra VFU/praktik. Risken under pandemin är för stor. Det finns dessutom huvudmän som inte tar emot studenter som är i gravidvecka 20 eller senare.

Om det är möjligt kan du som är gravid gå andra kurser nu och istället genomföra VFU/praktik efter föräldraledigheten. I vissa fall kan MDH inte erbjuda andra kurser, och du kan behöva begära studieuppehåll för att sedan genomföra VFU/praktik efter föräldraledigheten.

På CSN:s och Försäkringskassans webbplatser finns information om ersättning:


Använd munskydd när
du inte kan hålla avstånd

Så använder du munskydd Länk till annan webbplats.

Högskolans lärosalar är till och med 3 oktober anpassade för att det ska vara två meters avstånd mellan personer, och alla praktiska moment sker antingen med avstånd eller skyddsåtgärder. För andra situationer är det viktigt att studenter tar eget ansvar, som exempelvis i lunchrum, vid grupparbeten och på raster. Håll avstånd och om det inte är möjligt, använd munskydd.

Rekommendationen gäller även MDH:s bussar. Platserna är utglesade, men även här bör passagerarna använda munskydd om det finns andra personer inom två meter.

Det är upp till varje person själv att skaffa munskydd. För att alla lätt ska kunna få tag på munskydd finns det att köpa för tre kronor styck vid Studenttorget på båda orter.

Precis som tidigare ska alla stanna hemma vid minsta symtom, vara noga med handhygien och hålla avstånd. För mer information och råd, se 1177.se.

Observera att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.

1177.se Länk till annan webbplats.


Direktiv om maxantal
vid sammankomster

På MDH bedrivs verksamheten fram till 3 oktober till största del på distans, vilket gör att de fåtal praktiska moment och examinationer som måste genomföras på plats kan genomföras utan trängsel. Det kan handla om examinationer där särskild datorutrustning krävs eller praktiska moment inom sjuksköterskeutbildningen.

Föreläsningar och examinationer inom program och kurser betraktas inte som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar och omfattas därmed inte av begränsningar i antal personer som får samlas. Men det är viktigt för MDH att minska risken för smittspridning och samtidigt genomföra utbildning av hög kvalitet och med stor rättssäkerhet. Därför genomförs examinationer och praktiska moment i mindre grupper och i lokaler som anpassats enligt rekommendationer från smittskyddsläkarna i Sörmland och Västmanland, se avsnittet ”Anpassningar vid salstentamen/praktiska moment”, längre ned på sidan.


Varför sker fortfarande vissa salstentamina?

De allra flesta examinationer sker idag på distans. Akademichef kan bevilja undantag från distansregeln om examinationer inte går att ställa om utan att riskera kvalitet och rättssäkerhet. Högskolan måste se till att examinationerna når upp till de kvalitetskrav som ställs så att du som student kan ta ut högskolepoäng och i förlängningen en högskoleexamen.

För att en utbildning från 2020/2021 ska vara lika mycket värd som en utbildning från 2019 eller tidigare måste kunskaperna testas på ett lika kvalitetssäkert sätt som tidigare. För många utbildningar går det att genomföra examinationer på distans på ett utmärkt sätt, men för andra är det mycket svårare. Det kan till exempel handla om att man måste ha tillgång till ett laboratorium eller genomföra ett praktiskt prov.

I vissa fall handlar det också om att salstentor behöver genomföras av till exempel rättssäkerhetsskäl eller med hänsyn till framtida patientsäkerhet, då MDH måste kunna garantera studentens självständighet i både kunskaper och färdigheter. En annan anledning är att förhindra olika former av avancerat fusk som ökat bland landets högskolor och universitet under pandemin.

De examinationer som sker på campus har genomgått en risk- och konsekvensanalys och genomförs i mindre grupper i anpassade lokaler utefter råd från smittskyddsläkarna i Sörmland och Västmanland.


Anpassningar vid salstentamen/praktiska moment

Följande anpassningar har gjorts på campus, i dialog med smittskyddsenheterna vid regionerna, för att minska risken för smittspridning:

 • utökat avstånd mellan studenter på salstentamen till cirka 2 meter mellan sittande personer (avståndet mäts mun till mun).
 • alla praktiska moment som innebär att personer måste vistas nära varandra har genomgått risk- och konsekvensanalyser för att de ska få skyddsåtgärder som är anpassade för respektive moment.
 • vid praktiska moment delar högskolan in studenterna i så små grupper som möjligt och lägger stort fokus på att regeln om avstånd följs.
 • handsprit är utplacerat i varje skrivlokal.
 • insläpp i skrivlokaler påbörjas så snart tentamensvakterna är klara med förberedelserna för att minska risken för trängsel vid insläpp.
 • tentamensvakterna använder visir eller munskydd.
 • möjlighet för alla som skriver salstentamen att använda egen skyddsutrustning om de önskar. Utrustning som döljer ansikte måste tas av vid identitetskontroll och händer spritas efter att den satts tillbaka.


Viktigt att alla tar eget ansvar

 • Kom inte till tentamen om du känner dig sjuk. Personer som visar tecken på sjukdom kommer att uppmanas att lämna lokalen. Vi vill verkligen betona att det är viktigt att stanna hemma vid till exempel ont i halsen eller hosta. Det finns tillfällen att göra om tentamen om man inte kan gå första gången.
 • Kom i god tid. Då hjälper du till att minska risken för köbildning.
 • Om det uppstår kö, håll avstånd och lyssna på de instruktioner som tentavakterna ger dig.
 • Håll avstånd på vägen till och från tentamenslokalen. Tänk särskilt på det i trapphusen.


Åtgärder i lokaler

Möbleringen i grupprum, undervisningslokaler och allmänna ytor har glesats ut - stolar har tagits bort och möbler som inte ska användas har märkts ut tydligt. Hur många personer som får vistas i respektive undervisningslokal/grupprum beror på utformningen av lokalen. Antalet bokningsbara platser är inte nödvändigtvis hälften än vad lokalen normalt rymmer, men det får inte vistas fler personer i en lokal än att det går att säkerställa att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd kan följas. Antalet bokningsbara platser i datorsalar och andra salar har justerats. För att MDH ska kunna hålla campus öppet är det viktigt att alla följer anvisningar i lokaler och på möbler.

För att säkra ytterligare distans på campus med anledning av de lokala allmänna råden får endast undervisningssalar, grupprum och anvisade studieplatser användas. Campus allmänna ytor ska inte användas som samlingsplats eller gruppstudieplats.

Alla praktiska moment som innebär att personer måste vistas nära varandra har genomgått risk- och konsekvensanalyser för att de ska få skyddsåtgärder som är anpassade för just det momentet. Därför kan det se olika ut för olika kurser.

Alla undervisningslokaler och allmänna ytor städas minst en gång om dagen. Då säkerställs också att förbrukningsmaterial och handsprit finns tillgängligt.


Biblioteket enbart öppet för MDH-studenter/medarbetare

Uppdaterad 30 augusti 2021

Just nu är högskolebiblioteken i Eskilstuna och Västerås endast öppna för dig som är student/anställd på MDH.

På grund av den allvarliga smittspridningen i samhället är det i nuläget inte möjligt för utomstående att använda biblioteket. Beslutet gäller fram till den 3 oktober och kan komma att förlängas om det behövs.


Följ med i Canvas och i webbschemat

Information om hur kurser eller kursmoment kommer att bedrivas hittar du i Canvas och i webbschemat. Informationen uppdateras löpande. Det är ditt ansvar att hålla koll på informationen, så ta för vana att gå in regelbundet för att hålla dig uppdaterad om vad som gäller för dig.

Canvas Länk till annan webbplats.

Webbschemat Länk till annan webbplats.


Konferenser och evenemang

Beslutet om att inte arrangera några event på campus i Eskilstuna och Västerås har förlängts till och med 3 oktober


Håll dig uppdaterad

Under pandemin har vi lärt oss att läget kan komma att förändras med kort varsel om nya direktiv kommer från myndigheterna. Vissa beslut och undantag gäller därför tills vidare eller så länge behov finns. Var därför noga med att följa utvecklingen på mdh.se, i Canvas och i webbschemat, så att du håller dig uppdaterad.

Nedan finns länkar till organisationer som regelbundet uppdaterar information och rekommendationer kopplade till coronaviruset.

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om coronaviruset som kan vara relevanta för dig som student.

Frågor och svar

Få råd och stöd hos Studenthälsan

På Studenthälsan kan du som student komma för att få råd och stöd i hälsofrågor. Här arbetar en friskvårdspedagog och kuratorer för att du ska må så bra som möjligt under din studietid.

Läs mer

Denna artikel är en del av en artikelserie om coronaviruset (Covid-19)

Fler relaterade artiklar
Till toppen