Vårdvetenskap

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad kännetecknas av helhetssyn på människan, med fokus på hur hälsa kan bevaras och hur lidande och sjukdom hanteras. Det innefattar även människors resurser och behov av vård och stöd i livets olika skeenden ur ett närstående-, vårdar- och organisationsperspektiv.

Utbildning

Sjuksköterskeprogrammet är en treårig utbildning som leder fram till en sjuksköterskeexamen och en kandidatexamen i vårdvetenskap. Under utbildningen lär du dig att leda, samordna och delta i omvårdnadsarbetet. I programmet ingår, förutom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, ämnena folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap och vårdpedagogik.

Program och kurser inom vårdvetenskap, både på grundnivå och avancerad nivå

Forskning

Forskningen genomförs med olika teorier, ansatser och metoder för att ta fram ny kunskap i syfte att utveckla och förbättra vården.

Forskarutbildningsämnet Vårdvetenskap har sin utgångspunkt från det som tidigare benämndes ”medellånga vårdutbildningar”, och dess behov av professionsutveckling och evidensbaserat professionsutövande. Detta synsätt har vi utgått från, men med en betoning på att människors hälsa måste ses i ett vidare sammanhang.
Genom ämnets placering i området Hälsa och välfärd, kommer ämnet att inspireras och dra fördelar av befintliga erfarenheter och traditioner från högskolans forskning inom folkhälsovetenskap och socialt arbete. Forskning inom vårdvetenskap kommer därigenom medverka till att ny kunskap genereras som på ett bättre sätt kan möta såväl den enskilda människans som samhällets föränderliga behov och krav på vård och omsorg.

Livscykeln i fokus

Inom Vårdvetenskap är människors hälsa och vårdande under hela livscykeln i fokus. Individens och gruppers resurser för att bevara eller återvinna optimal hälsa studeras, liksom förmågan att hantera förändringar i hälsostatus. Samspelet och relationen mellan individen och/eller deras närstående och berörd personal, samt vårdens möjligheter att stödja individen och de närstående utgör viktiga perspektiv.
Av vikt är människors möjlighet till delaktighet och trygghet vid behovsbedömning samt val och genomförande av åtgärder. Av speciellt intresse är sådana sammanhang där de egna resurserna sviktar och/eller befinner sig i en utsatt situation.

Ett tvärprofessionellt intresse

Vårdvetenskaplig forskning omfattar mångfald av teorier och metoder för studier av problem, åtgärder och de ingående processerna, liksom beroendet av berörda sammanhang såsom samhällelig organisation – kulturella, sociala och globala. Forskningen kan beskrivas och problematiseras ur ett individ-, grupp- eller samhällsperspektiv och har ett tvärprofessionellt intresse och omfattar förebyggande, stödjande, omvårdande och rehabiliterande/habiliterande åtgärder.
Förståelsen för vård och vårdtagares behov är utgångspunkter som beskrivs och problematiseras ur individ-, familje- och samhällsperspektiv. Begrepp inom vårdvetenskap är människa, hälsa och välbefinnande, sjukdomsyttringar och lidande, vårdande, återhämtning och miljö. Forskning genomförs med en mångfald av teorier, ansatser och metoder för att ta fram ny kunskap i syfte att utveckla vården.

Kontaktpersoner

Cecilia Rydlo , avdelningschef för avdelningen för vårdvetenskap

Lillemor Stribeck , avdelningschef för avdelningen för vårdvetenskap

Inger Holmström , ämnesföreträdare för vårdvetenskap