Vårdpedagogik

Den akademiska disciplinen vårdpedagogik har vuxit fram i skärningspunkten mellan vårdvetenskap och pedagogik. Vårdpedagogikens fokus är lärande i relation till hälsa och välbefinnande.

Vårdpedagogikens kontext är vård och omsorg i vid mening. Lärande äger rum när man förändrar sin uppfattning och kunskap om sin hälsa eller när man utvecklar sin yrkesmässiga kunskap i vård- och omsorgsarbete. Detta gäller såväl vetenskaplig kunskap som beprövade erfarenheter av vård- och omsorgsarbete. Vårdpedagogik intresserar sig för de yrkesverksammas pedagogiska funktion, kompetensutveckling inom området, och det lärande som sker i strävan att nå och utveckla hälsa och välbefinnande.

Exempel på vårdpedagogiska studieområden är handledning, vägledning och undervisning, samverkan och lärande mellan professioner i teamarbete, ledarskap samt kunskapsutveckling och utbildning i vård och omsorg. Inom vård och omsorg pågår ständigt förändringar. Det för med sig utmaningar, där vårdpedagogiska perspektiv kan bidra med fördjupad förståelse.

Utbildning

Vårdpedagogik är ett ämne i sjuksköterskeprogrammet samt ett flertal specialistsjuksköterskeutbildningar. Dessutom erbjuder vi ett antal fristående kurser i ämnet, både på grundnivå och på avancerad nivå.

Program på grundnivå

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

Program på avancerad nivå

Barnmorskeprogrammet, 90 hp

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 hp

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

Kurser

Sök kurser

Forskning

Sedan det vårdpedagogiska ämnet inrättades på Mälardalens högskola 2003 har forskningen inom ämnet haft starka beröringspunkter med ämnen som pedagogik, sociologi och vårdvetenskap. Den vårdpedagogiska forskningsprofilen har mer och mer utvecklats i samklang med den övergripande utvecklingen av forskningsmiljöer/-profiler vid Akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola. I dagsläget har den vårdpedagogiska forskningen sin anknytning till den forskningsprofil, under utveckling, som arbetar med frågorna om arbetsliv och hälsa, bland annat i ett mångkulturellt sammanhang.
Den vårdpedagogiska ämnesgruppen består av ett tiotal personer, adjunkter, doktorander, lektorer och en docent. Inom ramen för den arbetslivsinriktning den vårdpedagogiska forskningen knyter an till pågår i första hand professions- och utbildningsforskning av olika slag. Anknytande forskning bedrivs också av forskare inom andra ämnesgrupper, främst vårdvetenskap.
  • Utbildningsforskning. Här finns bland annat ett diskursanalytiskt avhandlingsarbete om uppkomsten och funktionen av s.k. kliniska adjunkter. Här finns också studier av hur sjuksköterskeutbildningen begreppslig gör vårdande.
  • Delaktighetsforskning
  • Teamforskning. Denna forskning fokuserar i bred bemärkelse arbete i team inom vården, frågor om samarbete och samverkan. Den bedrivs delvis i samarbete med Sahlgrenska akademin och Högskolan Väst.

Kontaktpersoner

Bosse Jonsson , universitetslektor och ämnesföreträdare.