Modern tyskspråkig litteratur, 7,5hp

Mälardalens högskola
UKK
Nätuniversitetet

Kursen ger möjligheter att orientera sig i den moderna samt den allra nyaste tyskspråkiga litteraturen. Den riktar sig särskilt till personer som vill fortbilda sig, men även till andra med intresse för tyskspråkig litteratur. Kursinnehållet är fem skönlitterära verk som väljs fritt samt en modern litteraturhistorisk framställning av den tyska från 1900 och framåt. Den valda skönlitteraturen läses på tyska och redovisas i form av korta analyserande sammanfattningar på tyska eller svenska. Litteraturhistorien redovisas genom arbetsuppgifter som besvaras antingen på svenska eller på tyska. All kontakt mellan student och lärare sker elektroniskt.

Kursuppläggning

Tanken bakom denna kurs är i första hand att man ska kunna förkovra sig i tyska genom att läsa skönlitterära verk på tyska och samtidigt skaffa sig en överblick över valda delar av 1900-talets tyska litteraturhistoria. Särskild vikt läggs vid den egna reflektionen. Det är därför valfritt att redovisa på svenska eller tyska.

Skönlitteraturen - fem verk - väljs med stor frihet. Det innebär att litteraturlistan utformas helt efter eget tycke och smak. Den som t.ex. vill läsa fem böcker skrivna under nittiotalet får gärna göra det, medan någon annan kanske föredrar tjugotalet eller väljer att fördela bokvalet över hela 1900-talet, vilket också går bra. Litteraturförteckningen tjänar som översikt på böcker.

Även tillämpliga avsnitt ur litteraturhistorien väljs fritt. Det innebär att tre kapitel - som behandlar 1900-talet - väljs ur kursboken Literatur und Leben och studeras mera ingående. (Sture Packalén, Literatur und Leben, Liber 2002. Finns även som ljudbok: Earbooks, 2005).

Hur går redovisningen till?

Som första inlämningsuppgift skall varje student upprätta en individuell studieplan där de valda böckerna redovisas. Planen skall godkännas av läraren. Eventuella ändringar i studieplanen diskuteras med läraren.

A. Skönlitteratur

Redovisningen av den valda och lästa skönlitteraturen sker på tyska eller svenska och omfattar 2-3 sidor (1,5 radavstånd) per bok.
Redovisningen kan gå till på ett av följande sätt:

  • antingen (!) genom att skriva 2-3 sidor om boken med ungefär denna uppläggning: 1/3 författarpresentation, 1/3 innehållsreferat och 1/3 egen reflektion och tolkning
  • eller (!) genom att skriva en sammanhängande analys som innehåller egna reflektioner kring verket.

B. Litteraturhistoria

För redovisningen av litteraturhistorien gäller följande: Till kapitlen 11-16 i kursboken Literatur und Leben finns ett antal frågor och essäuppgifter.
Redovisningen av dessa kan ske på två olika sätt:

  • antingen (!) genom fylliga svar på de enskilda frågorna till varje valt kapitel, sammanlagt 3-4 sidor;
  • eller (!) genom en liten uppsats (3-4 sidor) utifrån en eller två av de angivna essäuppgifterna till varje kapitel.

Oberoende av vilken svarsform man väljer går det bra att skriva antingen på svenska eller på tyska.

Fyll i mallen med dina personliga uppgifter och använd den som första sida när du skickar in din inlämningsuppgift: Försättningsblad (doc 106 kB)

Svaren skickas som attachment till: elisabeth.legl@mdh.se

När ska svaren lämnas in?

Bokredovisningarna och uppgifterna till kursboken Literatur und Leben lämnas in senast söndag angiven vecka:

sommartermin 12
vecka 24: individuell studieplan (planerade böcker)
vecka 27: bok 1 + valfritt kapitel om 1900-talet i "Literatur und Leben"
vecka 28: bok 2 + valfritt kapitel om 1900-talet i "Literatur und Leben"
vecka 29: bok 3 + valfritt kapitel om 1900-talet i "Literatur und Leben"
vecka 31: bok 4 + valfritt kapitel om 1900-talet i "Literatur und Leben"
vecka 32: bok 5 + valfritt kapitel om 1900-talet i "Literatur und Leben"

Kommentarer och betyg

Examinator läser igenom de inlämnade arbetsuppgifterna och lämnar en kort skriftlig kommentar. I normalfallet får kursdeltagaren svar från examinator innan det är dags att lämna in nästa bok.
Eftersom syftet med denna kurs inte är att öva tysk språkfärdighet, utan att fördjupa kännedomen om den tyskspråkiga litteraturen, kommer inga språkliga rättelser att göras i det inskickade materialet.
Betyg ges med G eller VG efter att alla valda böcker redovisats och alla arbetsuppgifter besvarats.

Kontakt med läraren

Betr frågor och ytterligare information skriv till e-postadress:

elisabeth.legl@mdh.se

Kursvärdering

Efter kursen sker en nätbaserad kursvädering. Ett mejl med en länk till utvärderingsverktyget kommer att skickas till studentmejladressen.

Copyright © Sture Packalén 2012.