Kultur och samhälle i Tyskland, 7,5hp

Mälardalens högskola
UKK
Nätuniversitetet

Mål

Syftet med kursen är att ge kunskaper om tyskt kultur- och samhällsliv. Den förutsätter inte några kunskaper i tyska språket, och förmedlar inte heller aktivt några språkkunskaper.

Efter avslutad kurs förväntas du kunna:

  • redogöra för de viktigaste inslagen i tysk historia, geografi, kultur samt tyskt samhällsliv
  • orientera dig bland kulturella särdrag i det tyska samhället

Kursens uppläggning

Kursen skall ge förbättrade kunskaper inom områdena tysk kultur och samhällsliv. Kursen innehåller inte någon ”klassisk” realiaundervisning, utan bygger till stor del på självstudier och på kontakt mellan lärare och student i samband med redovisning av instuderingsfrågor och andra inlämningsuppgifter. Detta innebär att du inom ramen för kurslitteraturen – som består av a) ett kompendium, b) kursboken samt c) en litterär text (se litteraturlista) – tar ett stort eget ansvar.

Antagning och registrering på kursen

Alla deltagare måste bekräfta att de vill delta i kursen genom att skicka ett mejl till kursansvarig lärare (mejladress, se nedan). Denna bekräftelse räknas som registrering, om man inte gör det på annat sätt.
Därefter skickar läraren ut ett mejl med viktig information/kursmaterial för att du skall kunna starta kursen.

Kursen i sin helhet är mejlbaserad - all kommunikation sker via e-mail.

För ytterligare frågor angående registrering eller antagning kontakta gärna

Antagningen vid Mälardalens högskola

Inlämningsuppgifter

Inlämningsuppgift 1

”Tysk historia och samhällsliv” redovisas utifrån två texter på svenska som skickas ut till kursdeltagarna. Den första inlämningsuppgiften består av en redovisning av dessa texter bl.a. med hjälp av tematiska frågor och svar. Uppgift 1 skall omfatta ca. 4-5 sidor av egen text (motsvarande Times New Roman storlek 12, radavstånd 1,5).

Inlämningsuppgift 2

”Tysklands geografi, turistnäring och kultur” redovisas bl.a. med hjälp av boken "Tyskland" (se litteraturlista). Uppgiften består av att skapa en spännande och detaljerad planering av en semesterresa till Tyskland. Resan skall företas av en svensk familj eller av en svensk bussresegrupp och skall vara ungefär 10-14 dagar lång. I denna semesterplanering skall ingå besök i fem olika tyska delstater och i två större städer. Dessutom skall planen beskriva olika sevärdheter, turistattraktioner etc. Redovisningen skall vara cirka 2 000 ord. (Sidantalet kan variera beroende på om du inkluderar bilder eller inte).

Inlämningsuppgift 3

Med hjälp av ”Modern tysk litteratur” får du möjligheten att lära känna kulturella och samhällsrele-vanta aspekter ur den tyska litteraturens synvinkel. Först läser du professor Sture Packaléns litteraturhistoriska antologi ”100 år med den tyska litteraturen på svenska” som skickas ut till dig när andra inlämningsuppgiften har klarats av.

Deluppgift 1: Besvara frågorna som finns i anslutning till Packaléns sammanställning. Svaren skickas in tillsammans med bokuppgiften.

Utifrån Packaléns sammanställning väljer du sedan en tysk skönlitterär bok som du vill redogöra för (i svensk översättning, eller på tyska om du så vill). Om en bok som du är intresserad av skulle vara slutsåld i bokhandeln, kan det vara en möjlighet att (fjärr)låna boken via Högskolans bibliotek eller ditt lokala bibliotek.

Inlämningsuppgiften skall bestå av en kortare sammanfattning av boken. Därefter skriver du ner dina egna kommentarer till boken(s innehåll). Uppgiften avslutas med tre citat ur boken (citatens längd: minst en mening med exakt siduppgift och bokens upplaga) och en kort motivering varför du valde just dessa citat.

Hela Redovisningen skall vara mellan 2 – 2,5 sidor lång (motsvarande Times New Roman storlek 12, radavstånd 1,5).

Kommentarer och bedömning

Läraren lämnar skriftliga kommentarer på inlämningsuppgifterna. Vanligen sker detta cirka en arbetsvecka efter sista inlämningsdag.
Endast betygen U och G ges på kursen.
För G krävs att samtliga tre inlämningsuppgifter lämnats in samt att minst 30 av max 60 möjliga poäng erhållits. (Varje inlämningsuppgift ger högst 20 poäng vardera.)

Betygen grundar sig på en bedömning av följande aspekter:

  • Tydlighet i formulering och presentation
  • Grad av självständighet
  • Arbetets struktur och relevans
  • Argumentation / upplägg
  • Användning av citat, användning av källor, klarhet i referenser till källor, användning av referenssystem

Kontakt med läraren

Vid frågor eller för ytterligare information skriv till kursansvarig lärare för resp. termin.

När ska inlämningsuppgifterna lämnas in?

Redovisningarna lämnas in senast

HT17

INL1: 1 oktober kl. 24.00
INL2: 29 oktober kl. 24.00
INL3: 26 november kl. 24.00

till: uwe.kjar@mdh.se

OBS! Ange alltid följande i mejlets ärenderad: Ditt namn, kursens namn samt numret på inlämningsuppgiften. Svaren kan skickas in i förtid om man så vill, dock ej senare än deadline då examinatorn måste få tillräcklig tid på sig för bedömning.

Kursvärdering

Efter kursen sker en nätbaserad kursvädering. Ett mejl med en länk till utvärderingsverktyget kommer att skickas till studentmejladressen.

Copyright © Thorsten Päplow och Uwe Kjär 2012.