Specialpedagogik

Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsfält. Kunskaper, färdigheter och förtrogenhet inom det specialpedagogiska området är angeläget i ett samhälle som bygger på alla människors lika värde och aktiva medverkan.

Centralt för specialpedagogisk verksamhet är att utveckla förutsättningar för gynnsam utveckling, lärande och vardagsfungerande för individer, grupper och organisationer. Detta gäller särskilt verksamheter som förskola, skola och vuxenutbildning, men även t ex habilitering, hälsovård, social omsorg och socialtjänst.

Vid MDH ges följande kurser på grundnivå; specialpedagogik; sociala relationer, konflikthantering och ledarskap; möjligheter och hinder i språk-, skriv- läs- och matematikutveckling. Kurserna ges inom lärarprogrammen:

  • Förskollärarprogrammet
  • Grundlärarprogrammet
  • Ämneslärarprogrammet
  • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

På avancerad nivå ges specialpedagogprogrammet och speciallärarprogrammet med tre specialiseringar: matematikutveckling, språk-, skriv- och läsutveckling samt utvecklingsstörning. 

Genom att tillägna dig specialpedagogisk kunskap skaffar du dig professionella och kraftfulla verktyg för att bedriva ett praktiskt specialpedagogiskt arbete. Du som väljer att studera specialpedagogik vid MDH möter engagerade och kompetenta lärare med erfarenhet av praktiskt specialpedagogiskt arbete och som är aktiva forskare inom området.

Aktuellt inom specialpedagogik på MDH

  • Kursträff för våra speciallärare och specialpedagoger som läser tredje terminen ma och språk-, skriv och läsutveckling 17 & 18 okt
  • Kursträff för våra speciallärare som läser specialisering utvecklingsstörning och våra specialpedagoger som läser tredje terminen 24 & 25 okt
  • 31 okt avslutas kuren teori och metod för våra lärarlyftsstudenter som antogs ht17