Speciallärarprogrammet, specialisering matematikutveckling

Speciallärarprogrammet vid Mälardalens högskola är en utbildning på avancerad nivå som utgår ifrån forskning och beprövad erfarenhet och ger dig förutsättningar för kvalificerad yrkesutövning inom det specialpedagogiska området.

Utbildning

Utbildningen till speciallärare i matematik på MDH ger dig fördjupade kunskaper om barns och elevers språk- och begreppsutveckling i matematik och stimulans av denna, bedömningsfrågor samt barns och elevers olika vägar till lärande i matematik. Centralt är hur du som speciallärare i matematik förebygger, motverkar och möter barns och elevers hinder i matematikutveckling ur såväl didaktiska som teoretiska perspektiv.

I utbildningen till speciallärare i matematikutveckling vid MDH ingår två specialiseringskurser om 15 hp. 

Under den första kursen kommer du inledningsvis att få ta del av aktuell forskning, teorier och perspektiv på barns och elevers matematikutveckling och hur hinder för den utvecklingen kan uppstå. Andra teman tar fasta på olika arbetssätt och lärmiljöer för att förebygga och möta hinder i matematikutveckling utifrån ett inkluderande perspektiv.  Inom kursen behandlas även kartläggningsprocesser av barns och elevers matematikutveckling. Den andra kursen ger dig fördjupade kunskaper kring teorier och metoder för att som speciallärare möta hinder i barns och elevers matematikutveckling. Särskilt behandlas didaktiska strategier, utredning, dokumentation och bedömning av hinder i matematiklärande och utveckling. De båda specialiseringarna lägger stor vikt vid kopplingen mellan teoretisk förståelse och praktiskt specialpedagogiskt arbete. Du genomför fältstudier i syfte att förstå olika praktikers pedagogiska utmaningar kopplade till hinder i matematikutveckling. Forskning kring språk och kommunikation i samband med hinder i matematiklärande betonas inom de båda kurserna.

Med specialiseringskurserna som grund kommer du under utbildningens sista termin att genomföra ett självständigt arbete, 15hp, inom ett eget valt område som berör att som speciallärare arbeta med matematikutveckling. 

Framtid och jobb

Efter examen är du kvalificerad att medverka till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att möta behoven hos alla barn och elever. Du kommer även att delta i arbetet med att genomföra pedagogiska utredningar, analysera svårigheter och planera, initiera och utvärdera åtgärder för elever i behov av stöd. Som kvalificerad samtalspartner och rådgivare kommer du att vara ett stöd för kollegor, föräldrar och andra berörda i frågor som rör barns och elevers matematikutveckling.

Arbetsmarknaden för speciallärare är mycket god och det finns en stor efterfrågan på speciallärare.