Socialt arbete

Socialt arbete utgör ett praktiskt verksamhetsområde, ett akademiskt ämne och ett forskningsområde. Som praktik bedrivs socialt arbete på olika nivåer; individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå med uppgift att främja social välfärd, förebygga och åtgärda sociala problem. Mänskliga rättigheter och social rättvisa utgör vägledande principer för det sociala arbetets praktik. Socialt arbete är huvudämne i socionomutbildningen.

Utbildning

Som socionom öppnas ett brett verksamhetsområde med olika arbetsuppgifter inom socialtjänsten, kriminalvården, missbrukarvården, institutioner för barn och ungdom. Socionomer anställs som kuratorer vid skolor, sjukhus, inom vård och omsorg och som familjerådgivare. Även vid försäkringskassor och arbetsförmedlingar efterfrågas socionomer.

Inom privat sektor anställs socionomer med personalsociala uppgifter och inom frivilligorganisationer som bedriver social verksamhet. Allt vanligare är också att socionomer, oftast efter påbyggnadsutbildning, arbetar som egna företagare med exempelvis familjebehandling, handledning och som konsulter.

Program

Socionomprogrammet finns vid Mälardalens högskola som ett program med generell inriktning med sin vetenskapliga bas inom ämnet socialt arbete. Programmet startade hösten 2011.

Under tiden 2007 - 2012 drevs i samarbete med Örebro universitet ett Socionomprogram med inriktning mot missbruk och rehabilitering. Det fanns tidigare även ett socialt omsorgsprogram, vilket nu har uppgått i det generella socionomprogrammet.

Socionomprogrammet, 210 hp

Kurser

Sök kurser här Välj sedan Socialt arbete och social omsorg under Ämnesgrupp.

Forskning

Forskning inom socialt arbete omfattar studier av människor i alla åldrar och deras livsvillkor, levnadsvanor och delaktighet. Olika individers och gruppers sociala problem eller speciella behov studeras och förstås utifrån ett systemperspektiv och ett rättighetsperspektiv. Ofta görs en intersektionell analys (studera hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle). De interventioner (ingripanden) som görs syftar till att ge stöd och hjälp i utsatta livssituationer.

Vid avdelningen bedrivs idag forskning inom forskargrupperna:

  • Barns delaktighet (ChiP)
  • Care, recovery and health
  • Kritiska perspektiv i våldsprevention / Critical perspectives in violence prevention
  • Equity research
  • Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd
  • Studier av sociala kategoriseringar (SoS)
  • Welfare systems, living conditions and human rights in a national and global perspective

Kontaktpersoner

Munir Dag , avdelningschef för Avdelningen för socialt arbete

Christian Kullberg , professor och ämnesföreträdare