Psykologi

Psykologi handlar om människors upplevelser och beteenden, vilket innefattar reaktions- och beteendemönster, handlingar och val, värderingar och attityder samt människors individuella utveckling och sociala relationer.

Psykologin som vetenskap strävar efter att empiriskt klarlägga, beskriva och förklara mänskligt beteende och mentala processer med målet att utveckla teoretisk förståelse för hur människor utvecklas och fungerar individuellt och i socialt samspel med andra människor och miljöer.

Inom psykologin studeras människan både som biologisk varelse och som en produkt av den omgivande fysiska och sociala miljön. Praktiskt tillämpad har psykologin som mål att bidra till hälsa och välbefinnande genom att klarlägga individens och gruppens förutsättningar och begränsningar. Psykologin utvecklar därför metoder för att påverka och behandlar såväl människor som miljöer.

Utbildning

Psykologi inrättades som ämne vid Mälardalens högskola 1996 och avser att vara en bred orientering i akademisk psykologi som genomsyras av träning i vetenskapligt arbetssätt.

Som valbara fördjupningar kan du välja arbetslivets psykologi, hälsopsykologi, socialpsykologi. Forskningen i psykologi på Mälardalens högskola har främst fokus på dessa tre områden vilket ger utbildningen en tydlig forskningsanknytning.

På varje nivå i utbildningen ingår metodkurser som tillsammans med de teoretiska kurserna utgör en god grund för såväl fortsatta studier på forskarutbildningsnivå som för praktisk tillämpning i yrkesverksamhet.

Efter avslutad grundutbildning i psykologi (kandidatexamen) är du behörig att söka till Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv.

Program

Psykologiämnet ingår i flera program på högskola:

Beteendevetenskapliga programmet , 210 hp (ges på grundnivå)

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv , 60 hp (ges på avancerad nivå)

Kurser

På högskolan är det också möjligt att kombinera fristående kurser så att de leder fram till kandidat- eller magisterexamen i psykologi.

Aktuella kurser inom psykologi

Forskning

Mer information kommer inom kort.

Kontaktpersoner

Agneta Brav , avdelningschef för Avdelningen för psykologi

Ulrica von Thiele Schwarz , professor och ämnesföreträdare