Pedagogik

Pedagogik är en kunskaps- och vetenskapstradition som studerar inhämtande, överförande och förändringar av kunskap och kulturarv.

Pedagogisk forskning studerar relationer mellan individer, grupper och samhällen, och handlar om att göra tydligt hur och med vilket innehåll en individ, grupp eller samhälle formas.

Som vetenskaplig disciplin innefattar pedagogik studier av såväl frågor om lärande och socialisation som om vad som utgör en god utbildning. Pedagogisk forskning studerar speciellt samhälleliga institutioner vars uttalade syfte är att överföra kulturarvets värderingar och kunskap, framför allt utbildningssystemet, men också andra institutioner med utbildande och fostrande syften. Sådana institutioner kan exempelvis vara bildningsförbund, museer, religiösa samfund samt arbetsrelaterat lärande, men också kulturyttringar som film och media. Alla sådana institutioner ger uttryck för samma typ av pedagogiska paradox som enkelt kan uttryckas som en spänning mellan att samtidigt inordna individer och grupper i gällande ordning och att förändra den. Det vill säga spänningen mellan att slå fast det som vid en specifik tidpunkt uppfattas som givet, men samtidigt hålla öppet för en möjlig förändring till något nytt. Det är exakt i detta spänningsfält som pedagogiken har sitt kunskapsobjekt.

Här hittar oss som arbetar med pedagogikämnet