Nationalekonomi

Nationalekonomi är en samhällsvetenskap som studerar hur man hushåller med knappa resurser, dels på nationell nivå (makroekonomi), dels på individ nivå (mikroekonomi), samt dels på global nivå (internationell ekonomi).

Makroekonomin behandlar främst nationalinkomsten, arbetslösheten, inflationen och budgetbalansen. Mikroekonomin studerar däremot hur enskilda beslutsfattare (producenter och konsumenter) fattar sina optimala beslut under vissa förutsättningar som råder i marknaden. Internationell ekonomi studerar handeln samt kapitalflöden mellan länder.

Utgångspunkten för alla frågeställningar är att eftersom människor har oändliga och även motsatta behov som inte kan tillfredställas med de ändliga resursrena, måste man kunna välja optimalt. Och för varje val man gör finns det naturligtvis ett pris. Ofta hamnar man i ett nollsummerspel, där den enes vinst är den andres förlust.

Nationalekonomerna använder i sina analyser ofta ekonomiska resonemang och grafiska presentationer, men även matematik för att behandla mer komplexa problem. En nationalekonom som behärskar goda matematiska metoder är mycket efterfrågad av såväl den offentliga som den privata sektorn.

För mer information, kontakta Christos Papahristodoulou .