Medicinsk vetenskap

Medicinsk vetenskap är ett omfattande ämnesområde som bland annat omfattar prevention, diagnostik, vård och behandling av människor vid ohälsa och sjukdomar.

Medicinsk vetenskap kan delas upp i en basal, teoretisk del och en klinisk del. Den teoretiska delen innefattar bland annat kunskaper om kroppens uppbyggnad, funktioner och orsaker till uppkomsten av olika sjukdomar. Här ingår ämnen som anatomi, fysiologi, patofysiologi, mikrobiologi och farmakologi.
Den kliniska delen av medicinsk vetenskap utgår från patienten och omfattar kunskaper om symtom, diagnostik, klinisk bedömning/behandling och specifik omvårdnad. Internmedicin, kirurgi, pediatrik (barns hälsa och sjukdomar), akutvård och psykiatri är exempel på ämnesområden.

Utbildning

Kurser i medicinsk vetenskap ingår som obligatoriska kurser i sjuksköterske-, fysioterapeut- och folkhälsoprogrammet och i specialistsjuksköterskeutbildningarna.

Fristående kurser och uppdragsutbildningar ges inom ett flertal medicinsk vetenskapliga ämnesområden. För information och förfrågningar kontakta avdelningschef Tanja Dunerbrandt .

Forskning

På avdelningen för medicinsk vetenskap finns flera lektorer som forskar inom olika områden:

  • Pernilla Karlsson Avelin har en bakgrund som anestesi- och akutsjuksköterska. Hon disputerade inom kvinnors- och barns hälsa vid Karolinska Institutet om förlusten av ett barn som dött före födelsen utifrån föräldrars och syskonens perspektiv. Hon forskar nu inom området barn som närstående och är ämnesföreträdare inom medicinsk vetenskap.
  • Staffan Dryselius har en bakgrund som naturvetare. Han disputerade inom medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet kring jonflöden i insulinproducerande celler. 
  • Rose-Marie Johansson-Pajala har en bakgrund som sjuksköterska och har disputerat vid Mälardalens högskola. Hon forskar om äldres hälsa och välfärd och är medlem i forskargruppen Långvarigt självständigt liv.
  • Kerstin Jorsäter-Blomgren har en bakgrund som anestesisjuksköterska och disputerade vid Karolinska institutet inom läkemedelsepidemiologi med inriktning på läkemedelsutlöst akut pankreatit. Forskar numera inom farmakovigilans om sjuksköterskans roll och delaktighet i övervakning av den äldre patientens läkemedelsbehandling, samt om ålders- och genusperspektiv beträffande förskrivning i relation till rapportering av läkemedelsbiverkningar.
  • Johanna Westerlund är disputerad inom medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet med en avhandling om hur insulinfrisättningen regleras. Hon ansvarar för medicinkurserna i fysioterapeutprogrammet och är ordförande i kursplanegruppen på HVV.