Tågordning för examensarbete i matematik/tillämpad matematik

För att ett examensarbete skall bli skrivet och godkänt krävs att vissa saker blir gjorda, samt att de görs i tid och i viss ordning. Denna sida listar dessa saker.

1. Studenten hittar en lämplig examensarbetesuppgift och en lämplig handledare.

2. Student och handledare utarbetar och skriver gemensamt under en arbetsplan som specificerar:

  • formulering av uppgift (inkl. något om uppgiftens bakgrund)
  • några nyckelreferenser
  • utkast till rapportens disposition (dvs. planerade kapitelrubriker)
  • uppdelning av projektet i delmoment med tidsplan för när de ska avrapporteras till handledare
  • plan för hur handledning ska gå till
  • planerade datum för inlämning preliminär rapport till granskare och för slutversion av rapport till examinator (möjliga datum för inlämningar under året bestäms av handledarkollegiet)

Arbetsplanen arkiveras (för närvarande av Anatoliy) och läggs på gemensamt minnesutrymme.

3. Studenten och handledaren följer planen efter bästa förmåga. Vid större avvikelser görs formell justering av arbetsplanen så att uppgiften anpassas eller tidsplan för presentation justeras, och handledarkollegiet informeras. Examinatorn har möjlighet att ge en student underkänt på exjobbskursen på grundval av att arbetsplanen grovt har åsidosatts.

4. Granskning av en preliminär version av rapporten är en service till studenten som innebär att en oberoende granskare (dvs inte handledare eller examinator) läser rapporten och gör en bedömning av dess styrkor och svagheter. Denna bedömning går till studenten med kopia till handledare och examinator. Den bör vägleda studenten i arbetet med att få fram en slutversion. I den mån den preliminära versionen av rapporten ännu saknar vissa delar kommer de saknade delarna helt enkelt inte att granskas före examination. Resultatet av granskningen förs även in i på en standardiserad blankett, som är lika för examensarbeten på alla nivåer.

5. Studenten kan avstå att lämna in slutversion för examination vid det datum som är planerat enligt arbetsplanen och istället välja att lämna in rapporten vid ett senare examinationstillfälle. När rapporten blivit godkänd ges ingen möjlighet att komplettera för att höja betyget (men studenten kan på eget initiativ revidera rapporten innan den publiceras i DIVA eller arkiveras).

6. Examinatorn sätter betyg enligt fastslagna betygskriterier och motiverar betyget enligt ett visst protokoll. Det är den inlämnade rapporten (och presentationen) som betygsätts. Betyget som ges enligt dessa kriterier rapporteras alltid in. Om examensarbetet bedöms som godkänt ska ingen komplettering begäras. Om examensarbetet bedöms som underkänt anger examinatorn om det krävs revision endast av den skriftliga rapporten eller om även ny muntlig presentation krävs. Tre ordinarie tillfällen för skriftlig inlämning och muntlig presentation samt tre extra tillfällen för inlämning av skriftliga kompletteringar ges varje år, vid datum som bestäms av handledarkollegiet.