Examensarbeten i Matematik/Tillämpad matematik

Examensarbetet är kronan på din utbildning. Där skriver du en längre text om ett specifikt ämne, och visar på det sättet upp din förmåga till självständigt arbete. Vid Mälardalen högskola kan man avlägga examen på kandidat-, magister- och masternivå inom matematik/tillämpad matematik.

Olika typer av examensarbeten

Nivåer: Kandidat, magister och master

Ett examensarbete hör ihop med en examen. Olika examina har olika nivå, och examensarbetena avspeglar detta i hur de varierar i omfattning, vetenskaplig tyngd och grad av självständighet.

Kandidatexamen kan tas efter tre års heltidsstudier (180hp); på engelska kallas kandidatexamen för bachelor. Motsvarande examensarbete är på 15hp. 

Magisterexamen (engelsk benämning Master's Degree (60 credits)) kan tas efter ett års heltidsstudier (60 hp) som bedrivits efter att en kandidatexamen avlagts, alltså efter sammanlagt fyra års heltidsstudier (240hp). Motsvarande examensarbete är på 15hp.

Masterexamen (engelsk benämning Master's Degree (120 credits)) kan tas efter två års heltidsstudier (120 hp) som bedrivits efter att en kandidatexamen avlagts, alltså efter sammanlagt fem års heltidsstudier (300hp). Motsvarande examensarbete är på 30hp.

Inom forskarutbildningen finns även de högre examina licentiat (ytterligare två år) och doktor (ytterligare fyra år), där avhandlingsdelen är på minst 60hp repsektive minst 120hp, men de hör som sagt till forskarutbildningen och behandlas inte här.

 

Inriktningar för examensarbete

Examensarbetesskrivandet är formellt en kurs. Denna kurs har olika kurskod beroende på arbetets nivå, men även beroende på om arbetet är med inriktning mot finansiell matematik, eller inte har denna inriktning. Till den senare typen hör arbeten i ren matematik, tillämpad matematik, industriell matematik och (ren) matematisk statistik.

Examensarbeteskurser i matematik/tillämpad matematik
  Generell inriktning Inriktning finansmatematik
Kandidat MMA290 MMA390
Magister MMA690 MMA890
Master MMA692 MMA891

 

Empiriskt kontra teoretiskt arbete

Gemensamt för alla examensarbeten är att man måste skriva något av vetenskaplig substans, men arbetets karaktär kan variera beroende på vilket slags kunskap som man tagit fram. Matematiken är av tradition ett teoretiskt ämne – man uppnår resultat genom att skriva bevis av satser – men på senare år har det blivit allt vanligare att examensarbeten inom matematik även vilar på empirisk grund. Inom tillämpade projekt är det vanligt att man använder befintliga data, som till exempel kan ha tagits fram inom ett företags normala verksamhet, och analyserar dessa. En annan typ av empiri, som lika gärna kan förekomma i icke tillämpade projekt, är att göra numeriska simuleringar. 

Teoretiskt inriktat arbete kan bestå av att man gör så kallade litteraturstudier, dvs. läser in sig på befintlig litteratur i ett område och sedan presenterar resultat därifrån, ofta med syftet att kunna svara på en konkret fråga. För studenter på magister- och masternivå (ibland redan på kandidatnivå) innehåller arbetet också ett moment av egen utforskning, vilket kan resultera i egna resultat som inte tidigare varit kända.

 

Samverkan och samproduktion

Examensarbete i matematik/tillämpad matematik kan med fördel genomföras även i industrell eller interdisciplinär samverkan. Undersidan Samverkan och samproduktion handlar om kontakter mellan ämnet matematik (forskningsmiljön matematik/tillämpad matematik) och det omgivande samhället. Att göra sitt examensarbete med en extern partner på det sättet kan vara en god erfarenhet inför arbetslivet och en extra spets i ens meritförteckning, även om det gör att ens val av ämne kan bli mera begränsat än vid helt inomakademiska arbeten.

 

Basen för examensarbetet

Även om ett examensarbete i princip skulle kunna flöda fram ur endast studentens egna skaparkraft så är det i praktiken så att man behöver vissa ramar att stödja sig på. Hur viktiga var och en av dessa ramar är varierar från person till person, och från arbete till arbete.

Metodkursen MAA136

Innan man skriver examensarbete bör man gå metodkursen Forskningsorientering i matematik/tillämpad matematik (MAA136) som behandlar färdigheter man behöver använda sig av under själva arbetets gång, som till exempel att skriva matematik.

Ämnet för examensarbetet

En mycket viktig faktor för ett examensarbete är dess ämne: Vad ska arbetet handla om? Detta är något man behöver ha bestämt sig för innan själva examensarbeteskursen drar igång, för tiden där behövs till att faktiskt utföra själva arbetet.

Att välja ämne kan vara ett svårt steg, oavsett hur bra man är på matematik i allmänhet. Vi har på en undersida samlat förslag på ämnen , klassificerade efter nivå och område inom matematiken. Kanske finner du något där som du fastnar för, eller kanske ger det dig inspiration till att konstruera ett eget förslag. (Var dock beredd på att egenhändigt påkomna idéer långt ifrån alltid är genomförbara, eller kanske har en helt annan svårighetsgrad än du först trodde. Därför måste alla ämnen godkännas innan de kan användas för ett examensarbete.)