Fysioterapi

Fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin omfattar kunskaper om hur biomedicinska, psykosociala och omgivningsfaktorer samverkar vid hälsa och ohälsa, där förståelse för människans beteende och levnadsvillkor är centralt.

Fokus är på människan i rörelse med avseende på hennes förmåga att uppfatta, ta tillvara, kontrollera och använda sin kropp på ett ändamålsenligt sätt och med hänsyn till de krav som den fysiska och sociala omgivningen ställer på henne.

I en personcentrerad och kliniskt resonerande process undersöker och analyserar fysioterapeuten hur individens beteende påverkar kroppens strukturer och funktioner, och hur sjukdom eller skada påverkar beteendet. Undersökning, analys, behandling och utvärdering sker i samverkan med klienten och andra involverade.

Behandlingen syftar till att stödja en varaktig beteendeförändring för att klienten ska nå sina aktivitets- och delaktighetsmål och bättre hälsa. Behandlingen kan vara såväl hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande som habiliterande/rehabiliterande. Interaktion (kommunikation/samspel) och lärande (didaktik/pedagogik) är viktiga komponenter i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin.

Utbildning

Program

Fysioterapeutprogrammet har en unik och innovativ beteendemedicinsk inriktning som lyfter fram sambandet mellan livsstil och sjukdom. Programmet ger dig kunskap om människans rörelser och störningar av rörelsefunktion orsakade av skada eller sjukdom utifrån ett bio-psyko-socialt perspektiv, vilket innebär att såväl de fysiska förutsättningarna som att människan är en tänkande, kännande och social individ beaktas.

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

Kurser

Vi erbjuder kurser i fysioterapi på både grund-, avancerad och från hösten 2018 även på forskarutbildningsnivå, av vilka flera har en beteendemedicinsk inriktning.

Sök kurser i utbildningsdatabasen

Magisterexamen i fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin

Forskning

Forskning inom fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin fokuserar på att studera hur kunskaper om biomedicinska, psykosociala och omgivningsfaktorer samverkar vid hälsa och ohälsa, där förståelse för människans beteende och levnadsvillkor är centralt. Vidare studeras hur individens beteende påverkar kroppens strukturer och funktioner, och hur sjukdom eller skada påverkar beteendet, samt på vilket sätt individer kan stödjas för varaktig beteendeförändring för att kunna nå sina aktivitets- och delaktighetsmål och bättre hälsa. 
Vår forskning består huvudsakligen av tillämpad klinisk forskning utifrån teorier inom fysioterapi med beteendemedicinsk inriktning.

För mer information om pågående forskning, se forskargruppen Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor, BeMe Health

Kontaktpersoner

Åsa Snöljung , avdelningschef för avdelningen för fysioterapi

Anne Söderlund , professor och ämnesföreträdare