Folkhälsovetenskap

Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som syftar till att studera livsvillkorens, levnadsvanornas, miljöns, samhällsstrukturens, arbetslivets och hälsosystemets betydelse för befolkningens hälsa. Det handlar om hur man kan kartlägga, analysera och påverka dessa faktorer.

Folkhälsovetenskap omfattar studier om orsaker till samt konsekvenser av lokala, nationella och globala folkhälsoproblem samt strategier för att komma till rätta med dem. Folkhälsovetenskapen är särskilt inriktad på att uppmärksamma ojämlikhet i hälsa mellan olika befolkningsgrupper.

Kunskaper som utvecklas inom folkhälsovetenskap används i praktiskt hälsoarbete i form av hälsofrämjande åtgärder och förebyggande av sjukdom och skada samt för kritisk värdering av effekter av olika åtgärder. Värdegrunden i hälsofrämjande arbete är att detta arbete bör vara en process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över och förbättra sin hälsa genom att identifiera sina behov och förändra sin miljö. Fokus är på sociala relationer och delaktighet på de arenor där människor verkar (lokalsamhälle, arbetsplatser, skolor) med sikte på att skapa stödjande miljöer för hållbar hälsa.

Utbildning

Program

Folkhälsoprogrammet ger dig de kunskaper och den kompetens du behöver för att arbeta med hälsofrämjande frågor – att påverka och förbättra människors hälsa och minska klyftorna mellan olika befolkningsgrupper.

Utbildningen ger dig en bred kompetens för såväl strategiskt som individ- och gruppinriktat hälsoarbete inom olika offentliga organisationer, som kommuner, landsting och stat, men även inom fristående organisationer som företagshälsovård, personalavdelningar, idrotts- och intresseorganisationer, försäkrings- och läkemedelsbolag. Dessutom finns valbara kurser i entreprenörskap och hälsoekonomi som är en bra grund för att utveckla eget företagande inom hälsoområdet - en växande bransch.

Kurser

Inom bland annat följande områden ges kurser inom ämnet:

  • Hälsofrämjande arbete och hållbar utveckling
  • Livsstil, genus och hälsa
  • Teori, metod och examensarbete

Sök kurser i utbildningsdatabasen

Forskning

Den folkhälsovetenskapliga forskningen är främst inriktad på strukturer, organisation, aktörer, styrning inom den offentliga sektorn, civilsamhällets ideella organisationer och arbetslivet.

Förutom att området ingår i den prioriterade forskningsinriktningen ”Hälsa och välfärd” vid Mälardalen högskola, utgör den folkhälsovetenskapliga forskningen även en del av forskningsinriktningen ”Hållbar utveckling, arbetsliv och styrning”, i och med forskningsprogrammet ”Hälsa och hälsofrämjande processer i arbetslivet".

Hållbar hälsa

Den folkhälsovetenskapliga forskningen baseras dessutom på WHO:s syn på social rättvisa och hälsofrämjande arbete som en process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över och förbättra sin hälsa genom att identifiera sina behov och förändra sin miljö. Fokus är på sociala relationer och delaktighet på de arenor där människor verkar (lokalsamhälle, arbetsplatser, skolor) med sikte på att skapa stödjande miljöer för hållbar hälsa. Forskningen bedrivs i forskningsmiljön Det lokala folkhälsoarbetets kontext, vilken för närvarande består av fyra forskningsprogram.

Kontaktpersoner

Lena Hallström , avdelningschef för avdelningen för folkhälsovetenskap

Susanne E Eriksson , programsamordnare för folkhälsoprogrammet