De får pedagogiskt pris 2017

2017-02-22 |

Pedagogiskt pris 2017 tilldelas Karl-Krister Lindholm i kategorin undervisningsinsatser och Osman Aytar i kategorin pedagogisk ledning. De kommer att få priset vid Akademisk högtid och i samband med detta föreläsa om hur de arbetar.

- Processen i nomineringskommittén att ta fram slutkandidater till pristagare har varit rolig och väldigt kommunikativ. Det är också glädjande att så många på högskolan engagerar sig och nominerar i de olika kategorierna, säger Niclas Månsson, prodekan för utbildning på grund- och avancerad nivå och ordförande i nomineringskommittén för pedagogiskt pris.

Totalt inkom 89 nomineringar av 43 personer eller grupper av personer. Nomineringskommittén för det pedagogiska priset har, efter nomineringsperioden, noga gått igenom och övervägt alla inkomna nomineringar och enats om ett förslag på vinnare av det pedagogiska priset. Mottagarna av det pedagogiska priset fick flera nomineringar vardera inom respektive kategori. Utgångspunkten för nomineringskommittén var dock inte att räkna antal röster utan varje motivering har bedömts utifrån dess unika innehåll i relation till uppställda kriterier för de olika kategorierna.

- Jag trodde det skulle vara svårare att komma fram till en topplista, men det gick ganska lätt. Det var svårare att nå fram till slutkandidaterna som skulle presenteras för rektor. Men, alla i juryn är nu helt överens om att de två som får utmärkelsen är de rätta pristagarna. De är uppskattade pedagoger och deras arbete har gett dem den framgång de har nått i sitt arbete, säger Niclas Månsson.

Karl-Krister Lindholm, universitetsadjunkt i medicinsk vetenskap vid akademin för hälsa, vård och välfärd och Osman Aytar, docent och universitetslektor i socialt arbete, vid samma akademi kommer att tilldelas 25 000 kronor vardera vid Akademisk högtid den 28 april.

- Det ska bli en ära att få dela ut priset till dem vid ceremonin. Jag tycker också att alla som har möjlighet går och lyssnar till deras föreläsningar dagen innan, den 27 april i Västerås. Då kommer de att berätta om hur de tänker runt utbildning och pedagogisk ledning, säger Niclas Månsson.

Motiveringar

Karl-Krister Lindholm, universitetsadjunkt i medicinsk vetenskap

Karl-Krister Lindholm utses till mottagare av pedagogiskt pris inom kategorin Undervisningsinsatser då Karl-Krister med sin undervisningsskicklighet möjliggjort och utvecklat lärandet för studenterna. Genom att bemöta studenter efter deras egna förmågor och förutsättningar stimulerar han till nyfikenhet, kreativitet och kritiskt tänkande. Han engagerar och utmanar studenterna till utveckling och lärande genom att hålla en öppen dialog under föreläsningar och andra undervisningsformer, vilket möjliggör för studenter att förstå och se samband: ”Han är mycket skicklig och förklarar svåra saker genom att ge roliga exempel så att man lätt kommer ihåg dom.”

Osman Aytar, docent och universitetslektor i socialt arbete

Osman Aytar utses till mottagare av pedagogiskt pris inom kategorin Pedagogiskt ledarskap då Osman har verkat för utveckling av utbildning och undervisning i kursen Kunskapsproduktion i socialt arbete. Nytänkande arbete har resulterat i en dynamisk och kreativ undervisnings- och lärandemiljö. Detta utvecklande arbete har resulterat i nya samarbetsvägar mellan lärare och studenter inom socionomprogrammet. Studenterna leds framåt i ”lärandet av forskningsmetod genom intensiva seminarier som bygger på varandra” där ”föreläsningar har fått ge vika för workshops”.

Kostnaderna om 50 000 kronor för genomförande av beslutet hanteras inom budgeten för akademisk högtid.

Bakgrund

Som ett led i Mälardalen högskolas arbete med att främja pedagogisk utveckling har rektor den 5 juni 2012 fattat beslut om at inrätta ett pedagogiskt pris. Maximalt kan tre pristagare utses till mottagare av pedagogiskt pris vid ett tillfälle. Dessa får dela på prissumman om 50 000 kronor. Prissumman ska tillfalla den avdelning, sektion eller annan organisatorisk enhet på högskolan där pristagaren/pristagarna är anställda. Prispengarna ska enbart användas för att bidra till pristagarens/pristagarnas pedagogiska utveckling.

Under nomineringsperioden 1 november till 31 december 2016 inkom 89 nomineringar av 43 personer eller grupper av personer. Nomineringskommittén för det pedagogiska priset har sammanträtt och noga gått igenom och övervägt alla inkomna nomineringar och enats om ett förslag på vinnare av det pedagogiska priset. Mottagarna av det pedagogiska priset fick flera nomineringar vardera inom respektive kategori. Utgångspunkten för nomineringskommittén har inte varit att räkna antal röster utan varje motivering har bedömts utifrån dess unika innehåll i relation till uppställda kriterier för de olika kategorierna.