Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp

Kandidatprogrammet i Språk och Humaniora, inriktning kommunikation, passar dig som vill arbeta inom språk, kommunikation och information i nationell eller internationell miljö. Att läsa språk öppnar dörrar, både i Sverige och runt om i världen. 

Utbildningen

Utbildningen fokuserar på språk och kom­munikation. Du lär dig att skriva olika typer av texter, för olika mottagare men också presenta­tionsteknik och argumentation. Du får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken, ofta i samarbete med näringsliv, myndigheter och organisationer. Det ger dig en fördel i ditt kom­mande yrkesliv. Utbildningen ger dig också en god grund att bygga vidare på inom olika språkrela­terade utbildningar som till exempel översättare och tolk. Du väljer svenska eller engelska som huvudom­råde för din examen och i år två kan du välja engelska, litteraturvetenskap eller tyska som profilämne. Under utbildningstiden får du goda kunskaper i det språk du väljer. Om du vill, kan du studera utomlands i Köln eller göra praktik i ett engelskspråkigt land. Utlandsstudier kommer både att berika dig som person och fördjupa dina språkkunskaper. Vill du veta mer om utlandsstu­dier, besök www.mdh.se. 

Praktiska inslag och arbetslivskontakter

Kandidatprogrammet har tagits fram i samarbete med representanter för näringslivet. Utbildningens styrka är just att kombinera arbetslivsanpassade, praktiska färdigheter med teoretisk kunskap. Kontakter med företag knyts genom bland annat gästföreläsningar och ditt examensarbete, som du kan göra i anslutning till en arbetsplats

Framtid och jobb

Här får du de verktyg du be­höver för att kunna kommunicera och navigera i en global framtid där informationsutbytet sker allt snabbare. Kunskaper i språk och kommuni­kation är eftertraktade och programmet kan leda till en framtid som kommunikatör, informatör, språkkonsult, språkgranskare eller språkspecia­list. Ditt framtida jobb kan finnas på företag, för­lag, inom journalistik eller inom organisationer och myndigheter, i Sverige eller utomlands.