Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, flexibel Södertälje

På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Ungefär 30 procent av utbildningen utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i vårdverksamheter inom kommun, landsting eller privata mottagningar. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Du kan arbeta med barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter.

Utbildningen

Programmets huvudområde är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Du lär dig också om kroppens uppbyggnad och funktion, sjukdomslära, diagnostik och behandling. Som sjuksköterska har du en pedagogisk roll i samverkan med vårdgivare, patient och omgivande nätverk. Du studerar även befolkningens hälsa och de faktorer som påverkar den, samt åtgärder för att bevara och förbättra hälsan.

VFU sker bland annat i vårdverksamheter som somatisk vård, primärvård, psykiatrisk vård och äldrevård, där du får stöd av handledande sjuksköterskor. VFU genomförs huvudsakligen i Sörmland och du måste därmed vara beredd på att resa till eller bo på annan ort, och själv bekosta detta. Ett fåtal VFU-platser finns även i Södertäljeområdet. Det finns också möjlighet att genomföra en del av  utbildningen utomlands. Sjuksköterskeprogrammet startar varje höst- och vårtermin i Eskilstuna och Västerås, varje hösttermin i Nyköping och varje vårtermin vid Campus Telge, studieort Södertälje. Utbildningen i Södertälje bedrivs med en pedagogik som utgår från flexibelt lärande, där teoridelen i huvudsak är nätbaserad men även inkluderar fysiska träffar, förlagda i Södertälje och i Eskilstuna.

Framtid och jobb

Med en sjuksköterskeexamen har du goda förutsättningar att vårda med utgångspunkt i vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. Du ansvarar för patientens omvårdnad, vilket innebär att du leder, samordnar och deltar i omvårdnadsarbetet. I arbetet ingår även att handleda och undervisa patienter och närstående i syfte att främja hälsa och lindra lidande. Handledning sker också med studenter och personal. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt.