Masterprogram inom hälsa och välfärd inriktning arbetslivsvetenskap, 120 hp

Inom det mångfasetterade hälso- och välfärdsområdet samspelar ett flertal yrken från många olika kunskapsområden. Du som student kommer att få fördjupade kunskaper med fokus på tvärvetenskaplig forskning. Detta program förbereder dig för en utmanande och framgångsrik karriär inom hälso- och välfärdssektorn. 

Utbildningen

Programmet ges på engelska och ger dig en bred förståelse av hälso- och välfärdssektorns utveckling och de utmaningar den står inför under globaliseringen. Du kommer även att utveckla en förståelse för ledarskap, grupper och organisationer, evidensbaserad praxis och utvärdering. Vissa kurser är obligatoriska och studeras tillsammans med doktoranderna inom hälso- och välfärdsområdet. 

Inriktningen mot arbetslivsvetenskap ger ett brett och fördjupat perspektiv på arbete inom ramen för välfärdssamhällets utveckling och globala processer och den introducerar aktuella perspektiv på organisations- och ledarskapsutveckling. Inriktningen ger också fördjupade kunskaper om arbetsmiljö och hälsa samt praktiska kunskaper i hälsofrämjande ledarskap och hälsorelaterade insatser på arbetsplatsen. Den introducerar, utvidgar och fördjupar dessutom förståelsen av huvudområdet arbetslivsvetenskap. 

För att erhålla en magisterexamen måste du fullfölja ett examensarbete om minst 30 hp, eller två sådana arbeten om minst 15 hp vardera. Målet med detta, tillsammans med kurserna i forskningsdesign och metod, är att du ska få ett fördjupat vetenskapligt perspektiv inom hälso- och välfärdsområdet. Du väljer ämne till examensarbetet utifrån din valda inriktning. 

Du kommer att studera självständigt, diskutera kursinnehållet i seminarier och arbeta i grupp tillsammans med andra studenter. Du kommer att utveckla din förmåga att utbyta, kritiskt förhålla dig till, och värdera kunskap och forskning på en vetenskaplig nivå. Efter din examen (masterexamen 120 hp) blir du behörig att söka forskarutbildning. Programmet är upplagt på en tvåårsbas med möjlighet att avsluta efter ett år då du kan erhålla en magisterexamen. Det finns möjlighet att studera på halvfart och avsluta programmet efter fyra år. 

Framtid och jobb

Kunskaperna som förvärvas genom detta program kommer att avsevärt förbättra ditt nuvarande eller kommande arbete inom den internationella hälso- och välfärdssektorn. Goda kunskaper inom denna sektor kommer också att utgöra en nyckelfaktor i alla framtida karriärer som gäller främjande av hälsa och välbefinnande - nationellt och internationellt.