Datavetenskapliga programmet, 180 hp

Informations- och kommunikationsteknik har i grunden förändrat samhället och används idag av i stort sett alla individer och organisationer. Behovet av ny mjukvara är enormt både i Sverige och internationellt, och på det här programmet lär du dig att skapa den. Med en examen i datavetenskap kommer ditt arbete påverka människors liv, arbete och fritid.

Utbildningen

Som student vid det datavetenskapliga programmet, får du teoretisk och praktisk kunskap om programmering och datorsystem, inklusive hur operativsystem och datorkommunikation fungerar. Programmet ger dig stor valfrihet att styra din utbildning efter mål och intresse, samtidigt som dess kärna ger grundläggande ämneskunskaper och vetenskaplig bredd.  Detta lägger en god grund för såväl det framtida yrkeslivet som fortsatta studier på mastersnivå. 

I programmet ges du möjlighet att vara del i hela utvecklingsprocessen, från idé till produkt i projekt som inrymmer interaktiva webbtjänster, mobila applikationer och design av användargränssnitt. I några kurser ges möjlighet till projekt på uppdrag från näringslivet, offentliga organisationer eller forskningen. Examensarbetet görs vanligtvis på företag och är ett bra tillfälle att knyta kontakter i branschen som kan leda till ett första jobb.

Utbildningens innehåll

Utbildningens första år fokuserar på grundläggande datavetenskaplig praktik: imperativ programmering, datastrukturer och algoritmer, objektorienterad programmering och databaser. Utöver detta ingår en bredare vetenskaplig introduktion samt interaktionsdesign, som behandlar hur IT ska formges för att fungera tillsammans med människor. 

Programmets andra år har större inslag av valbarhet. Operativsystem, funktionell programmering och datorgrafik ger dig möjlighet att bredda din kunskap, medan två föreslagna spår, applikationsutveckling och nätverk, ger möjlighet till fördjupning. Applikationsutvecklingsspåret fokuserar på design och utveckling av mobila tjänster och system samt webbutveckling. Dessa kurser ger stort utrymme för den egna kreativiteten och ger kunskaper, som är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden.

Programmets tredje och sista år kännetecknas av stor valfrihet och möjlighet till internationellt utbyte. I det tredje året går kurserna mer på djupet, med mer teoretiska kurser såsom formella språk, automater och beräkningsteori, parallella system, kompilatorteori och artificiell intelligens, medan kurserna i programvaruteknik ger insteg i mastersprogrammet med samma namn och knyter and till ett av de områden där Mälardalens högskolas forskning är i världsklass. Utbildningen avslutas med ett praktiskt examensarbete. 

Utöver detta ger utbildningen en god matematisk grund med inriktning på datavetenskap och möjlighet till ytterligare matematisk fördjupning.

Framtid och jobb

Med en kandidatexamen i datavetenskap är du attraktiv för både företag och inom offentlig verksamhet. Utöver den generella kompetensutveckling, som en eftergymnasial utbildning medför, ger den datavetenskapliga ämneskompetensen dig möjlighet att arbeta inom olika branscher, till exempel industriella system, verksamhetssystem, och spelutveckling. Du kan jobba som bland annat programmerare, webbutvecklare, systemutvecklare, datakonsult eller interaktionsdesigner, men har även en bra grund att stå på om du har egna idéer och vill arbeta som entreprenör. Om du, istället för att bli yrkesverksam efter utbildningen, vill utbilda dig vidare, ger utbildningen möjlighet att söka flera av de mastersprogram som ges på MDH, inklusive mastersprogrammet i intelligenta inbyggda system, mastersprogrammet i programvaruteknik eller mastersprogrammet i innovation och design.