Kursplan - Vetenskapsteori och forskningsmetodik 5.0 hp

Scientific theory and research methods

Kurskod: DVA459
Giltig från: HT17
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Huvudområde(n): Datavetenskap,
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2017-01-31

Syfte

Kursens syfte är att ge studenterna en introduktion till vetenskapsteoretiska begrepp och problemställningar, samt en grundläggande kännedom om forskningsmetodik inom naturvetenskap och teknik, i synnerhet datavetenskap. Informationssökning och ett källkritiskt förhållningssätt övas i samband med författandet av den vetenskapliga artikel som skrivs och presenteras under kursen. Studenterna utvecklar sin analysförmåga och sitt kritiska tänkande då de granskar och opponerar mot andras artiklar.

Lärandemål

Studenten ska efter avslutad kurs:

1. känna till och kunna tillämpa centrala vetenskapsteoretiska begrepp och problemställningar
2. kunna analysera vetenskapliga och pseudovetenskapliga texter och kritiskt granskadessa
3. kunna genomföra granskning av vetenskapliga artiklar
4. känna till viktiga forskningsmetoder inom datavetenskap
5. kunna skriva en egen vetenskaplig artikel (baserat på eget arbete eller information som sökts ur vetenskapliga artiklar eller liknande), relatera artikeln till vetenskapsteori och forskningsmetodik, och presentera sin artikel
6. kunna opponera på andras presentationer
7. kunna praktisera ett kritiskt förhållningssätt till kunskap, vetenskap och forskning

Innehåll

Kursmoduler:
1. Vetenskapsteori. Vad är vetenskap och vad är inte? Den vetenskapliga metoden för att skapa kunskap.
2. Forskningsmetodik inom naturvetenskap och teknik. Forskningsmetodik för dataområdet.
3. Vetenskapligt skrivande. Sökning av vetenskapliga artiklar. Författande och presentation av en vetenskaplig artikel. Granskning av och opposition mot vetenskapliga artiklar.

Undervisning

Föreläsningar (i videoform, med instuderingsfrågor), inlämningsuppgifter och seminarium (på campus eller interaktivt på distans).

Särskild behörighet

120 hp, varav 80 hp inom teknik eller informatik, inklusive minst 30 hp programmering eller mjukvaruutveckling. Dessutom krävs minst 18 månaders dokumenterad arbetslivserfarenhet från mjukvaruutveckling eller relaterad verksamhet.
Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från Svenska B/Svenska 3.
 

Examination

Inlämningsuppgift (INL1), instuderingsfrågor och inlämningsuppgifter baserade på kursens videomaterial,  3 hp, (examinerar lärandemål 1-4), Betyg Underkänd (U), 3, 4 eller 5
Seminarium (SEM1), skriva egen artikel, granska andras artiklar, presentera egen artikel och opponera mot andras artiklar, 2 hp, (examinerar lärandemål 3 samt 5-7), Betyg Underkänd (U), 3, 4 eller 5

Regler och anvisningar för examination

Betyg

TK

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kursen överlappar helt med DV450 Vetenskapsteori och forskningsmetodik samt med 5 hp mot CDT403 Forskningsmetodik inom naturvetenskap och teknik.

Kurslitteraturen är ej än publicerad.