Kursplan - Upplevelsedesign och användbarhet 7.5 hp

User Experience Design and Usability

Kurskod: DVA451
Giltig från: HT16 HT17
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp: Informatik/Data- och systemvetenskap
Huvudområde(n): Datavetenskap,
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2016-01-27
Förändringsdatum: 2017-01-31

Syfte

Kursen erbjuder en grundläggande förtrogenhet i upplevelsedesign och s.k. design thinking samt tekniker och metoder inom området för att kunna formge digitala artefakter med önskvärda brukskvalitéer.

Lärandemål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
1. uppvisa förmåga att tillämpa designprocessen för design av interaktiva digitala artefakter med fokus på användarupplevelse och brukskvalitéer
2. uppvisa förmåga att genomföra användarstudier för att utvärdera en design
3. uppvisa - genom litteraturstudier och i praktiskt arbete - hur designarbetet grundas i vetenskapliga bidrag inom området
4. designa och utveckla interaktiva prototyper och digitala artefakter med fokus på användarupplevelse och brukskvalitéer
5. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till hållbar utveckling och vetenskapliga, samhälleliga, etiska aspekter och normkritik inom interaktionsdesign
6. använda grundläggande filosofiska begrepp och vetenskapsteori som omger upplevelsedesign

Innehåll

Kursen fokuserar på designprocessen för digitala artefakter, hur de ska formges och utvecklas så att artefakter får önskvärda brukskvalitéer och god användbarhet. Särskild vikt läggs vid användares upplevelse av den digitala artefakten. Metoder inom upplevelsedesign: designmetoder i kreativ fas, konceptutveckling, interaktionstekniker och utvärderingstekniker presenteras och tillämpas. Kursen innehåller praktiskt designarbete genom workshops och projekt. Etiska aspekter, samhällsaspekter, hållbar utveckling och normkritik inom design presenteras. Kursen ger också en överblick av aktuell forskning inom området.

Undervisning

Projektform genom problembaserat lärande, design-workshops och litteraturseminarier.

Särskild behörighet

120 hp varav minst 80 hp  inom datavetenskap och/eller datateknik eller informatik, inklusive minst 30 hp programmering eller mjukvaruutveckling. motsvarande. Dessutom krävs minst 18 månaders dokumenterad arbetslivserfarenhet från mjukvaruutveckling eller relaterad verksamhet. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3

Examination

Projekt (PRO1), 5 hp, examinerar lärandemål 1-6, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Inlämningsuppgift (INL1), 2,5 hp, examinerar lärandemål 3, 5 och 6, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tvågradig skala

Kurslitteraturen är ej än publicerad.