Doktorand i didaktik

 

      
Sedan hösten 2014 är jag doktorand i didaktik och fokus för avhandlingen är elever i årskurs fem och deras uppfattning och resonemang om skolämnet historia.


Våren 2014 gick jag upp med min licentiatavhandling Möte med det förflutna Digitaliserade primärkällor i historieundervisningen vid Umeå Universitet. Jag är utbildad gymnasielärare i svenska och historia och arbetade som gymnasielärare mellan åren 2006 och 2014.


Jag är också universitetsadjunkt vid sidan av doktorandstudierna och undervisar blivande lärare, främst i SO-didaktik. Mitt undervisiningsintresse kretsar främst kring hur skolan och hur lärarutbildningen ska arbeta för att inkludera alla elever i skolan.
                                                                                                                        Publikationer:
Sandberg, Karin (2014) Möte med det förflutna Digitaliserade primärkällor i historieundervisningen Lic.avh. Umeå: Umeå universitet
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-88691                                                                                         
                                                                                                                                       Nygren Thomas, Sandberg Karin, Vikström Lotta (2014) ’Digitala primärkällor i historieundervisningen: En utmaning för elevers historiska tänkande och historiska empati’ Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, nr 2014:2, 208-245  http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:765246/FULLTEXT02.pdf                                                                                                                                         Sandberg Karin (2014) 'The Computerised Classroom: Didactic Tool or Distraction?' (Engelska) Ingår i: Engaging with Educational Space Visualizing Spaces of Teaching and Learning / [ed] Catherine Burke, Ian Grosvenor & Björn Norlin, Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2014, 130- 139  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:764264/FULLTEXT01.pdf

Sandberg, Karin (2016) 'Elever i den digitala dåtiden: om digitaliserade primärkällor i historieundervisnignen' Ingår i Medier i histoirieundervisningen: historiedidaktisk forskning i praktiken Anna Larsson (ed) Umeå: Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, 2016 http://diva-portal.org/smash/get/diva2:911647/FULLTEXT01.pdf