Fysioterapeutprogrammet

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kallas även klinisk utbildning och kompletterar de teoretiska studierna, vilket innebär att studenten är väl förberedd inför sitt framtida yrkesliv.

VFU i fysioterapeutprogrammet svarar för ca 20 procent av programmet och är förlagd till termin fyra och fem.
VFU:n bedrivs inom vårdverksamheter i Sörmland och Västmanland, inom följande verksamhetsområden:
 • Primärvård
 • Äldrevård eller habilitering
 • Slutenvård

Fysioterapeutens kompetens 

Fysioterapeutens viktigaste uppgift är att visa sambandet mellan rörelse och hälsa och hur rörelse kan användas som medel för att leva ett aktivt liv med god livskvalitet. Fysioterapeuter har en vetenskapligt underbyggd kompetens att hjälpa människor att stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera dessa för att bättre kunna möta livets krav. Fysioterapeuter vänder sig till människor oavsett ålder och/eller funktionshinder och arbetar inom många olika verksamhetsområden. Fysioterapeutprogrammet vid MDH har en beteendemedicinsk inriktning. Detta innebär att utbildningen är utformad så att fysioterapeutstudenten:
 • Tränas att samla in information om fysiska, psykologiska och sociala faktorer som har betydelse för en klients hälsorelaterade beteenden i vardagliga aktiviteter
 • Tränas i att systematiskt analysera orsaker till klienters beteenden och hur beteenden kan vidmakthållas eller förändras för att nå bättre hälsa 
 • Tränas i att motivera, stimulera och vägleda klienter till beteendeförändring som en naturlig del av behandling
 • Genomgår en utbildning där det beteendemedicinska perspektivet är integrerat i såväl teoretiska kurser som verksamhetsförlagd utbildning 
En fysioterapeut som utbildats vid MDH har kunskap att:
 • Arbeta med ett klientcentrerat förhållningssätt där fysiska, psykologiska och sociala faktorer integreras vid bedömning av hälsotillstånd
 • Undersöka och analysera fysiska, psykologiska och sociala faktorer som påverkar individens förmåga till rörelse i aktivitet
 • Undersöka och analysera samband mellan individens beteende och hälsotillstånd 
 • Använda sig av evidensbaserade beteendeförändringstekniker i fysioterapeutisk behandling
 • Hjälpa klienter att uppnå aktivitets- och delaktighetsmål genom att inrikta behandlingen mot de fysiska, psykologiska och sociala faktorer som påverkar individens rörelseförmåga i varje enskilt fall
 • Varaktigt påverka rörelserelaterade beteenden för att på det sättet påverka hälsan
 • Systematiskt och evidensbaserat arbeta med hälsopromotion och prevention