Anna Kremel försvarar sin avhandling i industriell ekonomi

Disputationer och licentiatseminarier

Datum: 2017-06-19
Tid: 09.15 - 13.00
Plats: Sal Paros

Den 19 juni försvarar Anna Kremel sin avhandling i industriell ekonomi på MDH i Västerås.

Titel: "Heterogeneity in the level and handling of the Liability of Newness – Female and immigrant entrepreneurs’ need for and use of business advisory service."

Serienummer: 230

Opponent är Dan Hjalmarsson, Handelshögskolan i Stockholm. Betygsnämnd är professor emerita Elisabeth Sundin,  Linköpings universitet, professor Håkan Boter, Umeå universitet, samt docent Peter Ekman, MDH.

Reserv är docent Joakim Johansson, MDH.
 

Sammanfattning

Alla entreprenörer som startar företag upplever Liability of Newness (översatt till nackdel eller begränsning) som har att göra med att vara ny. Kunskap blir då viktigt för att överkomma dessa begränsningar. Kunskap kan göras tillgängligt genom företagsrådgivning, vilket kan minska risken av misslyckande och reducera begränsningarna/nackdelarna som entreprenören upplever i starten av företaget. Att matcha entreprenörens behov av företagsrådgivning med det utbud som finns att tillgå är dock en utmaning.

De flesta länder inom EU har idag speciella program och projekt för att erbjuda råd och stöd till entreprenörer och SMEs. Några av dessa riktar sig specifikt till kvinnor som startar företag och till invandrare som startar företag.

Avsikten med den här avhandlingen är att studera nivån (level) och hanteringen (handling) av Lilability of Newness från entreprenörens perspektiv och att jämföra kvinnor som är entreprenörer med män och invandrare som är entreprenörer med icke-invandrare. Sammanlagt har 2 832 entreprenörer intervjuats.

I avhandlingen har konceptet Liability of newness operationaliserats och beskriver entreprenörernas behov av företagsrådgivning. Handling har definierats som uppfyllelse av behov av företagsrådgivning eftersom behovet av företagsrådgivning behöver matchas med efterfrågad företagsrådgivning. Genom att studera Liability of Newness från entreprenörens perspektiv har det framkommit att det finns heterogeniteter i nivån och hanteringen av Liability of Newness mellan dessa grupper. Kvinnor som är entreprenörer har större behov av företagsrådgivning än män och använder också mer företagsrådgivning än män. Kvinnorna kan därmed sänka sin risknivå och minska Liability of Newness. Invandrare som är entreprenörer har också större behov av företagsrådgivning men kan inte använda utsträckning använda företagsrådgivning (jämfört med entreprenörer som är födda i Sverige). Därmed har gruppen av invandrare som är entreprenörer inte samma möjlighet att sänka risknivån och minska Liability of Newness.  

Avhandlingen bidrar på ett teoretiskt, metodologiskt och praktiskt plan. Avhandlingen kan vara intressant för beslutsfattare och praktiker som arbetar med stödjande insatser till entreprenörer och SME:s och specifikt med kvinnor och invandrare som startar företag.