Om mig - Helena Lööf

Med dr., Universitetslektor.
Avdelningschef vid avdelningen för specialistsjuksköterskeprogrammen, HVV.

 

Jag har varit verksam under de senaste 15 åren med huvudfokus inom sjuksköterskeutbildning samt uppdragsutbildningar. Bland annat inom; metodteorikurser, evidensbaserad vård, vårdkvalitetsutvecklingsarbete, handledning av examensarbeten på magister- och kandidatnivå, vårdpedagogik (samt diverse undervisningsuppdrag, kursansvar och kursproduktion ex. inom etik, psykosomatik, hälsa vid långvariga sjukdomstillstånd, samt personcentrerad vård vid reumatisk sjukdom.) Jag började att arbeta VT 2016 vid MDH (stationerad i Västerås), är tillsvidareanställd.

Som universitetslektor har jag bland annat, pedagogiskt resursuppdrag, medverkar inom projekt/referensgrupper, medverkar inom metodteorikurser, samt medverkar inom projekt/utvecklingsarbete inom den verksamhetsförlagda utbildningen. Vidare så är jag handledare, och slutseminarieledare/examinator på kandidat/magisternivå.

Mitt forskningsområde syftar till att undersöka och beskriva för att erhålla en djupare förståelse om smärta och fatigue i relation till kroppsmedvetande samt rädsla-undvikande föreställningar vid aktivitet hos personer med långvariga sjukdomstillstånd (ex. inom diabetes mellitus och reumatiska sjukdomar). Vidare är ex. projekt inom stillasittande beteende hos äldre personer under uppstart, samt ett projekt under uppstart inom fatigue, kroppsmedvetande och aktivitet. Min forskning utgår ifrån en bio-psyko-social modell, och ur ett person-centrerat förhållningssätt, med ett livs-världs perspektiv. Disputerade i maj 2015, vid Karolinska Institutet. Avhandlingens titel: Pain, fatigue and fear-avoidance beliefs in relation to physical activity and body awareness in persons diagnosed with rheumatoid arthritis. Jag tillhör forskargrupp BeMe vid Mdh.

Är avdelningschef för avdelningen för specialistsjuksköterskor, vid HVV.

 

Kontaktuppgifter:

Helena Lööf
Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV
Mälardalens högskola
Box 833, 721 23, Västerås
Telefon: 021 -  10 70 75
Mail: helena.loof@mdh.se