Utskottet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utskottets uppdrag är att bereda ärenden för beslut av fakultetsnämnden och att självständigt fatta beslut i de ärenden nämnden överlåter beslutanderätt i.

Ordförande: Niclas Månsson
Prodekan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Lärarrepresentant hälsa: Magnus Elfström

Lärarrepresentant utbildning: Karin Molander Danielsson

Lärarrepresentant ekonomi: Joakim Johansson

Lärarrepresentant teknik: Antti Salonen
 
Studentrepresentant: Benjamin Ivarsson
  Studentrepresentant: Vakant