Utskottet för forskarutbildning

Utskottet för forskarutbildning (FUU) sorterar under fakultetsnämnden och är ett internt, högskolegemensamt forskningsstrategiskt organ.

Utskottet arbetar framför allt med högskolans ställningstaganden vad gäller forskarutbildning och dess forskarutbildningsområden och forskarutbildningsämnen.

Förutom att forskarutbildningsutskottet bereder ärenden för beslut av fakultetsnämnden, har det också egen beslutanderätt på delegation av nämnden.

Information om utskottets mötesdatum samt föredragningslistor, bilagor och protokoll fås via länken "Föredragningslistor och protokoll".

Ordförande: Elisabeth Uhlemann prodekan för forskning och utbildning på forskarnivå

Lärarrepresentant hälsa: Lena Almqvist

Lärarrepresentant utbildning: Linus Carlsson

Lärarrepresentant ekonomi:  Lucia Crevani

Lärarrepresentant teknik: Thomas Nolte

  Doktorandrepresentant: Johannes Finnman
  Doktorandrepresentant: Mahsa Daraei