Pågående projekt inom utbildningsvetenskap

 

Visar 33 artiklar
Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
100 års diskursmarkörer Sold Eva Sundgren MDH
Att balansera marknad och social inkludering i praktiken - Rektorer om iscensättning av utbildningsi SOS-ED Gunnlaugur Magnússon MDH
Barns övergångar från förskola till förskoleklass och fritidshem BUSS Anders Garpelin Vetenskapsrådet
Nature and depictions of nature in German Travel Writing Sold Thorsten Päplow MDH
Communicative patterns in Sweden Swedish and Finland Swedish Sold Marie Nelson Vetenskapsrådet
Det extroverta jaget Sold Ingemar Haag, Dan Landmark Vetenskapsrådet
Dyslexi, lärande och undervisning i högre utbildning Sold Karin Taube Vetenskapsrådet
En etnografisk fallstudie om språkutvecklande undervisning för flerspråkiga elever i årskurs 3 Sold Christa Roux Sparreskog Samhällskontraktet
English as a Foreign Language for Young Learners in Sweden Sold Karin Molander Danielsson, Thorsten Schröter MDH
Framtidens läromedel i matematik MNT Andreas Ryve Sparbanken Rekarne och Eskilstuna kommun
Föräldrars berättelser om sina barns tid i förskola och förskoleklass samt övergången däremellan BUSS Anders Garpelin Vetenskapsrådet
Gränsland, broar och passageriter. Att förstå barns vägar till lärande från förskola till skola BUSS Anders Garpelin Vetenskapsrådet
Hållbart ledarskap – inte bara budget i balans. Hur arbetar rektorer för att leda kollegialt lärande BUSS Margareta Sandström Samhällskontraktet
I dialog med naturen – Sara Kirsch Sold Sture Packalén MDH
I fotspåren av motståndskraftiga unga. Lyckade utbildningsvägar och inträdet till högre utbildning BUSS Niclas Månsson Vetenskapsrådet
ISL – Interaktion i Skriva sig till läsning Sold Håkan Landqvist Länsstyrelsen Västmanland
Lärarens kommunikativa ledarskap som stöd för elevers tal och samtal Sold Karin Sheikhi Samhällskontraktet
Lärares användning av nya undervisningsmaterial och resurser för lärande i matematik: MNT Hendrik van Steenbrugge Vetenskapsrådet
Lärarpraktiker online/offline Sold Annaliina Gynne Region Västmanland
Lärmiljöers betydelse för barns läs- och skrivutveckling i förskoleklass BUSS Susanna Andersson MDH
Lässatsning och förskolebibliotek Sold Marie Öhman Eskilstuna kommun
Materialitet i förändring Sold Marie Öhman MDH
Mot en genusmedvetande skola i valfrihetens tid: möjligheter och utmaningar för lokala skolkontexter SOS-ED Guadalupe Francia Västerås stad
Normmedvetna rum för lek och lärande i förskolan BUSS Mia Heikkilä VINNOVA
Nya engelskspråkiga gymnasieprogram: fokus på elevernas motivation och språkanvändning Sold Thorsten Schröter Samhällskontraktet
Nyanlända barns och ungdomars inkludering och jämställdhetsutveckling BUSS Niclas Månsson Samhällskontraktet
Räkna med Västerås MNT Andreas Ryve Västerås stad
Sammanhang och samarbete MNT Peter Gustafsson Vetenskapsrådet
Social språkmiljö i förskolan – utveckling och förutsättningar för barn och flerspråkiga barns språk BUSS Martina Norling Mälardalens högskola
Teoretisering av lärares användning av läromedel i matematikklassrummet MNT Andreas Ryve Vetenskapsrådet
Transspråkande som resurs i klassrum Sold Annaliina Gynne Samhällskontraktet
Äldres berättande Sold Eva Sundgren MDH
Hur kan vi få övergångar förskola-förskoleklass- fritidshem-grundskola att fungera bättre? BUSS Margareta Sandström Samhällskontraktet