Naturvetenskaplig och Teknisk didaktikforskning

Naturvetenskaplig och Teknisk didaktikforskning (NT-didaktik) är en samlingsnod för verksamhet och personal vid Mälardalens högskola som har intresse för detta område.

Profilen för verksamheten är en teoriutvecklande praxisnära forskning där vi ansluter oss till definitionen ”forskning som utvecklas i anslutning till de professionella verksamheterna inom det utbildningsvetenskapliga området. Det kan handla om forskning av såväl tillämpad natur som grundforskning”.

Den praxisnära forskningen ska bedrivas i samverkan med såväl skolan som högre utbildning, särskilt lärarutbildningen. Den tillämpade karaktären får gärna vara utvecklingsorienterad för att därigenom vara verksamhetsnära och legitimera professionell erfarenhet hos såväl lärare som forskare. En naturlig situation är att forskare och lärare arbetar tillsammans, utifrån sina professioner, som likställda partners med gemensamma frågeställningar. Ett viktigt nätverk för oss är de partnerskolor som är knutna till MDH via lärarutbildningen.

Forskningen inom NT-didaktik ska präglas av samverkan med övriga forskningsgrupper inom didaktik- och pedagogikområdet vid Mälardalens högskola samt en öppenhet för olika forskningsperspektiv.

Projekt inom NT-didaktik

Projekt inom NT-didaktik relateras till tre framväxande program. I dag är det första programmet det som främst attraherat finansiering och har konkreta projekt.

De tre framväxande forskningsprogram inom NT-didaktik är det naturvetenskapliga samtalet, NTA-lådor samt teknikdidaktik och de beskrivs närmare nedan.

Det naturvetenskapliga samtalet studeras utifrån tre olika sätt: språkanvändning och den naturvetenskapliga diskursen i klassrummet, lärarnas olika undervisningsemfaser eller elevernas medverkan i teoribildning och klassrumspraktik. Programmet har bland annat tillgång till data från sex högstadieskolor insamlat inom ett nationellt forskningsprojekt.

Det andra programmet har NTA-lådor i fokus. För att våra yrkesverksamma lärare ska kunna ge en intresseväckande undervisning inom naturvetenskap och teknik kan stöd behövs. NTA-lådor är ett sätt att möta detta behov. Huruvida undervisningen med dessa är en hållbar lösning i betydelsen utvecklande av en kunskap inom NT-ämnen hos eleverna är svagt beforskat, särskilt för grundskolans tidigare år. Likaså om professionskunskap, inkluderande didaktisk kunskap, hos lärarna utvecklas över tid. Detta program söker för närvarande finansiering.

Det tredje programmet riktar sig mot teknikdidaktik. Vi har som avsikt att ytterligare utveckla vår teknikdidaktiska forskningsmiljö avseende teknik i skolans senare år eller i gymnasiet. Vi samarbetar med KTH:s forskningsgrupp och ingår även i det nationella nätverket CETIS  .