Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap/Studies in Democracy, Power and Citizenship, (DEM-gruppen), fokuserar på frågor om demokrati och medborgarskap och samlar forskare från statsvetenskap, sociologi, socialt arbete och miljöteknik.

Den forskning som gruppen bedriver genomförs med uttryckliga makt- och rättviseperspektiv. För huvuddelen av  forskningen är det centralt att den bedrivs i en fond av mångkulturellt samhälle och tar sig an de särskilda utmaningar för demokratin och medborgarskapet som följer av globalisering, migration och andra utmaningar i strävan mot en hållbar samhällsutveckling.

I gruppen bedrivs bland annat forskning om muslimer i svensk politik, där några av forskarna undersöker hur muslimska män framställs i media i relation till olika manlighetsideal när de blir nominerade till eller når positioner som politiska ledare. Överhuvudtaget finns i forskargruppen ett intresse för och kompetens vad gäller genus- och jämställdhetsfrågor, särskilt mansrollsfrågor, liksom etnicitet, kultur och hedersproblematik.

Nämnas bör också den omfattande forskning som DEM-gruppen genomför om boendesegregation i mellanstora svenska städer.

Inom ramen för det övergripande, gemensamma DEM-temat – demokrati, makt och medborgarskap - kännetecknas gruppens verksamhet av vetenskapsteoretisk och metodologisk pluralism och ett intresse för både teoretiska och empiriska frågor.

Ett annat utmärkande drag är intresset för att delta i samhällsdebatten i de frågor som DEM-gruppens forskning aktualiserar. Flera av forskarna är flitigt anlitade av media som kommentatorer och experter på frågor som rör demokrati, makt och medborgarskap.

Forskare

Ingemar Elander prof. i statsvetenskap
Joakim Johansson doc. i statsvetenskap
Mehrdad Darvishpour doc. i socialt arbete
Terence Fell fil. dr. i statsvetenskap
Eduardo Medina fil. dr. i sociologi
Mikael Axberg fil. dr. i statsvetenskap
Bozena Guziana fil. dr. i energi- och miljöteknik