Personcentrerad vård och kommunikation

Forskningsfokus

Gruppens fokus på personcentrerad vård och kommunikation tar sin utgångspunkt främst i livsvärldsteori. I forskningen kommer ett flertal ansatser och metoder användas för att besvara olika forskningsfrågor som rör delaktighet, lärande och kommunikation inom vård och omsorg, ur ett personcentrerat perspektiv. 

Mål

Forskningen avser främst att studera och främja patienters och anhörigas delaktighet i vård och behandling, samt lärande, utifrån varje människas unika behov och förutsättningar. Även vårdpersonals och studenters lärande och arbete studeras. Utgångspunkten är att personcentrerad vård och kommunikation har möjlighet att förbättra såväl vårdprocesser och patienttillfredsställelse, som utfallet av vården i form av bättre hälsa och välbefinnande.

Samproduktion