Personcentrerad vård och kommunikation

Forskningsfokus

Gruppens fokus på personcentrerad vård och kommunikation tar sin utgångspunkt främst i livsvärldsteori. Forskningen utgår från ett flertal ansatser och metoder för att besvara olika forskningsfrågor inom vård och omsorg med ett personcentrerat perspektiv. 

Mål

Forskningen avser främst att studera och främja patienters och anhörigas vård, behandling och lärande, utifrån varje människas unika behov och förutsättningar. Även vårdpersonals och studenters lärande och arbete studeras. Utgångspunkten är att personcentrerad vård och kommunikation har möjlighet att förbättra såväl vårdprocesser och patienttillfredsställelse, som utfall av vården. 

Samproduktion