Forskning inom hälsa och välfärd

Vid akademin bedrivs forskning om hälsa och välfärd, specifikt inom det område där dessa två praktik- och kunskapsområden möts i hälsorelaterade aspekter av välfärd och välfärdsrelaterade aspekter av hälsa. Profilen är tvärvetenskaplig och forskningsaktiviteterna är inriktade på tre teman: jämlikhet och tillgänglighet, professionell kunskap och utveckling samt kreativitet och innovation i tjänstesektorn.

Jämlikhet och delaktighet

Lika tillgång till hälso- och välfärdstjänster är en demokrati- och rättighetsfråga. Forskningen handlar i många fall om att studera hur expertsystem av olika slag, institutioner och professionella, fungerar och hur de på bästa sätt ska ge stöd och hjälp åt patienter, klienter eller brukare. Kunskap om olika gruppers specifika villkor och förutsättningar är en nyckelfråga för att alla ska få lika tillgång till hälsa och välfärd. Patienters, klienters eller brukares delaktighet och möjligheter att utveckla denna är en av områdets centrala forskningsfrågor. Delaktighet kan definieras som en möjlighet att påverka den egna livssituationen och som en rättighet som tillskrivs alla människor i ett demokratiskt och jämlikt samhälle.

Forskning för värde och nytta

Forskningen har det professionella kunskapsintresset och praktikerrelevans som utgångspunkt. Detta innebär att studierna bidrar till att utveckla den kunskapsbas som ligger till grund för de yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och andra vård- och välfärdsinstitutioner. Forskningsfrågorna utvecklas även i samarbete med det omgivande samhället - lokalt, regionalt och nationellt. Ett flertal projekt har fokus på att utveckla beslutsstöd och ett mer evidensbaserat praktikerfält. Andra syftar till att öka förståelsen för det professionella arbetets villkor och bidra till att realisera mål och värden som utmärker fältet hälsa och välfärd. Kunskap om mobilisering av deltagarens egna resurser och inre motivation och hur detta integreras i nya professionella roller ingår också.

Samproduktion

Den samhälleliga utvecklingen i kombination med en förändrad populationsstruktur med nya livsmönster, (o)hälsofaktorer och den tekniska utvecklingen ställer krav på flexibilitet, öppenhet och innovation i forskning, utbildning och praktik. Genom att stärka samverkan mellan högskolan och det omgivande samhället, kan behoven som exempelvis finns inom vården mötas.