Medicinsk vetenskap

Medicinsk vetenskap är ett omfattande ämnesområde som bland annat omfattar prevention, diagnostik, vård och behandling av ohälsa och sjukdomar.

Medicinsk vetenskap kan delas upp i en basal, teoretisk del och en klinisk del. Den teoretiska delen innefattar bland annat kunskaper om kroppens uppbyggnad, funktioner och orsaker till uppkomsten av olika sjukdomar. Här ingår ämnen som anatomi, fysiologi, patofysiologi, mikrobiologi och farmakologi.
 
Den kliniska medicinen är patientinriktad och omfattar kunskaper om symtom, diagnostik, klinisk behandling och specifik omvårdnad av patienten. Internmedicin, kirurgi, pediatrik (barns hälsa och sjukdomar), akutvård och psykiatri är exempel på ämnesområden.

Utbildning

Kurser i medicinsk vetenskap ingår som obligatoriska kurser i sjuksköterske-, fysioterapeut- och folkhälsoprogrammet och specialistsjuksköterskeutbildningarna.

Fristående kurser och uppdragsutbildningar ges inom ett flertal medicinsk vetenskapliga ämnesområden. För information och förfrågningar kontakta avdelningschef Tanja Dunerbrandt .

Forskning

På avdelningen för medicinsk vetenskap finns heltidsanställda lektorer och en deltidsanställd lektor som även är ämnesföreträdare. De representerar olika forskningsfält:

  • Kerstin Jorsäter-Blomgren har en bakgrund som anestesisjuksköterska och disputerade vid Karolinska institutet inom läkemedelsepidemiologi med inriktning på läkemedelsutlöst akut pankreatit. Forskar numera inom farmakovigilans om sjuksköterskans roll och delaktighet i övervakning av den äldre patientens läkemedelsbehandling. Samt om ålders- och genusperspektiv beträffande förskrivning i relation till rapportering av läkemedels-biverkningar.
  • Staffan Dryselius har en bakgrund som naturvetare. Han disputerade inom medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet kring jonflöden i insulinproducerande celler. 
  • Johanna Westerlund har en bakgrund som biomedicinare och är disputerad inom medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet kring insulinfrisättning. Är lärarrepresentant i fakultetsnämnden. 
  • Pernilla Avelin har en bakgrund som anestesi- och akutsjuksköterska. Hon disputerade inom kvinnors- och barns hälsa vid Karolinska Institutet om förlusten av ett barn som dött före födelsen, utifrån föräldrars och syskonens perspektiv. Hon forskar nu inom området barn som närstående. 
  • Louise Olsson, kirurg med subspecialisering inom kolorektalkirurgi, docent i kirurgi vid Karolinska Institutet. Ämnesföreträdare. Forskar inom olika aspekter av kolorektal cancer, bland annat kring tidig upptäckt av primärtumörer och metastaser, akut koloncancer och socioekonomiska skillnader relaterade till vård och behandling.