Antagningsprov till Kammarmusikprogrammet

Antagningsprovet består av ett spelprov för instrumentalister och ett sångprov för sångare. Sökande inom instrumentalgrupperna (stråkinstrument, blåsinstrument och klaverinstrument) kallas till ett provtillfälle där den sökande på sitt instrument genomför ett individuellt prov under ca 15 minuter, och där framför tre valfria verk eller delar ur verk från skilda epoker. Sökande inom sång framför fem valfria sånger/arior/lieder på minst tre olika språk under ca 15 minuter, första valet av sång görs av sökande och sedan väljer juryn från repertoarlistan.

Datum för antagningsprov till hösten 2017:

  • 10 maj sång
  • 12 maj: piano, flöjt, klarinett,  oboe  och tuba
  • 19 maj: horn 
  • 31 maj: cello
  • 8 juni: violin, viola, fagott, trumpet och trombon

Du får en kallelse med individuell tid via mail efter den 15 april.  Ditt antagningsprov kommer att bestå av följande delar:

Framförande av tre verk eller delar ur verk från skilda epoker inom den klassiska repertoaren. Professionell pianist finns tillgänglig, dock ej för repetition. Du behöver inte skicka in noter såvida inte verket är mycket komplicerat och inte hör till standardrepertoaren.

Vid antagningsprovet bedöms varje verk utifrån kompetens inom följande tre områden:

  • Teknik
  • Konstnärligt uttryck
  • Gehör

Tillräckliga förkunskaper och färdigheter inom dessa områden utgör sammantaget helt nödvändiga förutsättningar för en konstnärlig utbildning i musik. Eftersom en utbildning i Kammarmusik till stor del är baserad på arbete i ensembler är det av största vikt att studenternas nivåer är balanserade.

De krav som Kammarmusikprogrammet ställer på den enskilde studenten gör att studenter med otillräckliga förkunskaper inom de tre kompetenserna varken kan tillgodogöra sig undervisningen eller fungera adekvat i en ensemble.

Bedömargruppen består av huvudlärare på det aktuella instrumentet, konstnärlig ledare samt avdelningschef med ämneskompetens. Dessutom sitter en studentrepresentant med vid antagningsprovet.

För varje framfört verk bedöms var och en av de tre kompetenserna med antingen godkänt eller underkänt.För att få godkänt på hela antagningsprovet krävs godkänt på samtliga tre kompetenser som nämnts ovan och som beskrivs och exemplifieras nedan. För att få underkänt använder sig sökanden sig av sin teknik, konstnärlighet och sitt gehör på ett bristfälligt sätt i förhållande till de krav som ställs. Vid underkänd i en kompetens men godkänd i övriga anses sökanden som underkänd totalt på antagningsprovet.

Bedömningskriterierna för godkänt respektive underkänt beskrivs här med exempel för att illustrera möjliga situationer som kan uppstå vid antagningsprovet. De framförda verk som anges och de scenarier som beskrivs är således endast exempel och ska inte uppfattas som allmängiltiga kriterier – andra varianter på både verk och scenarier kan förekomma. 

För klaverinstrument gäller:

Godkänt – Teknik:

sökande ska kunna visa tillfredsställande teknik enligt följande:Tillfredsställande utföra grundtekniska moment gällandes fingrar, händer och armar, och använda sina fysiska förutsättningar såsom balans, rörlighet och koordination i sitt framförande.

Ex.1 Godkänt: NN framför Beethovens Appassionata med god fingerteknik, bra rotationsförmåga gällande hand och underarm samt god förståelse för armens användning. NN hanterar härigenom på ett tillfredsställande sätt tekniska svårigheter som fyrstämmiga ackordpassager med stora språng, obekväma drillar och snabba passager i komplicerade mönster. Underkänt: NN framförande av Beethovens Appassionata lämnade mycket att önska: på grund av en outvecklad teknik som leder till muskulära spänningar under svåra tekniska passager börjar framförandet någorlunda men slutar med att studenten måste avbryta provet. De stela fingrarna i kombination med en ”fastlåst” ständigt hög handled anses av bedömande huvudlärare vara något som lärts in felaktigt under flera år, kommer inte att kunna rättas till under studietiden och hindrar studenten från att korrekt utföra standardrepertoar för högre musikutbildning.

Ex.2 Godkänt: NN framför Beethovens Für Elise, och trots att verket är på en förhållandevis låg svårighetsgrad så visar hon genom sin utmärkta tolkning att hennes kunnande gällandes pianoteknik är högt utvecklad; en tydlig konstnärlig bild framträder tack vare god fysisk kontroll av allt från fingrar och händer genom armar och axlar till resten av kroppen. Underkänt: NNs tolkning av Beethovens Für Elise kanske var förstklassig i hennes huvud, men på vägen ut till publiken visade sig den fysiska kontrollen av instrumentet och den egna kroppen inte vara tillräcklig ens i ett så elementärt verk. Förståelsen och kontrollen av armens vikt gjorde att tonerna knappt hördes och fingrarna verkade spela ovanpå klaviaturen, något som NN själv verkade helt omedveten om. 

Godkänt – Konstnärlighet

Sökande ska kunna visa tillfredsställande konstnärlighet enligt följande:I sitt spel uttrycka och förmedla konstnärliga intentioner, det vill säga väcka känslor för att beröra publiken, samt framföra aktuell repertoar med god frasering, dynamik, artikulation och karaktär.

Ex.1 Godkänt: NN framför Schumanns Arabesque och även om grundnyansen är något svag och inte skulle bära ut i en större sal så är fraseringen och dynamiken tillfredställande. Framförandet har bra flöde, god artikulation och förmedlar verkets romantiska karaktär. Underkänt: NNs tolkning av Schumanns Arabesque har flera stora brister: istället för långa flödande legatolinjer hörs korta och styckade fraser, dynamiken respekteras inte; NN spelar ibland svagt där det står Forte och starkt där Schumann begär Piano. Vissa av förslagen låter märkligt staccattoartade, och den drömska codan rivs av i ett alldeles för snabbt tempo trots tydliga skriftliga instruktioner från kompositören. Sammantaget: Schumanns Arabesque går knappt går att känna igen och den konstnärliga delen av framträdandet är för bristfällig, även om tekniken verkade vara på sin plats.

Godkänt – Gehör

Sökande ska kunna visa tillfredsställande gehör enligt följande:Framföra aktuell repertoar med stabil grundpuls samt god känsla för de båda händernas klangbalans och klangfärg i förhållande till hela klangbilden.

Ex.1 Godkänt: NN spelar Reflets dans l’eau av Debussy, ett stycke som ställer höga krav på pianistens förmåga att skikta klanger. NN lyckas bra med det: de olika lagren framträder tydligt och verket får sin karaktäristiska impressionistiska karaktär. Underkänt: NN spelar Debussy’s Reflets dans l’eau och förmår inte alls att skikta klanger, alla toner låter likadant. Verket klingar mycket kompakt och är utan klanglig transparens. Särskilt kontrollen över vänster hand är påtaglig, basstämmorna dränker de i diskanten i höger hand.

För stråkinstrument gäller:

Godkänt – Teknik

Sökande ska kunna visa tillfredsställande teknik enligt följande:Tillfredsställande utföra grundtekniska moment gällandes både vänster och höger hand och arm, och använda sina fysiska förutsättningar så som flexibilitet, rörlighet och koordination i sitt framförande på ett både för klang och muskulatur tillfredställande sätt.

Ex.1 Godkänt: Sökanden kan spela sina verk utan större spänningar i kroppen. Underkänt: Sökanden spelar med tydliga spänningar i muskulaturen, något som påverkar spelet negativt och gör att framträdandet inte är tillfredsställande.

Ex.2 Godkänt: Sökanden har kontroll över fingrar i snabba passager, tonhöjderna är klara och rena och kommer i rätt tid i enlighet med styckets notation angående puls och rytm. Underkänt: Sökanden spelar kaotiskt, dvs vänsterhands rörelser koordineras inte med höger hand, något som gör att tonerna är oklara och melodiförloppet otydligt.

Godkänt – Konstnärlighet

Sökande ska kunna visa tillfredsställande konstnärlighet enligt följande:I sitt spel uttrycka och förmedla konstnärliga intentioner, det vill säga väcka känslor för att beröra publiken, samt framföra aktuell repertoar med god frasering, dynamik, artikulation och karaktär.

Ex.1 Godkänt: NN spelar Bach’s solopartita i g-moll med god frasering och dynamik även om grundnyansen är något stark och klangen stundtals blir rå. NNs personliga tolkning berör bedömargruppen, även om det bitvis finns smärre brister i karaktär och stilkänsla. Underkänt: NNs framförande av Bach’s solopartita i g-moll har flera stora brister: istället för att följa noterade anvisningar görs märkliga betoningar och fraseringsbågar, och tolkningen låter mer som ett nyskrivet verk än barockmusik. Bach’s solopartita går knappt att känna igen och den konstnärliga delen av framträdandet är alltför bristfällig, även om intoneringen är god och rytmen på sin plats.

Godkänt – Gehör

Sökande ska kunna visa tillfredsställande gehör enligt följande:Framföra aktuell repertoar med god intonation, stabil grundpuls och korrekt utförande av rytmer enligt notbilden, detta i sammusicerande med professionell pianist.

Ex.1 Godkänt: NN visar redan i inledningen av sitt prov på ett gott gehör, stämningen av instrumentet är korrekt och NN tar tid på sig att rätta till den ena strängen som ursprungligen klingade mycket falskt. Underkänt: NN visar redan i inledningen av sitt prov på ett bristande gehör, instrumentet stäms falskt och slarvigt. NN ombeds efter genomförandet av sitt första verk att stämma om sitt instrument igen, men verkar inte förstå varför. Under den andra stämningen blir det inte bättre, NN hör inte att instrumentets grundstämning fortfarande är falsk.

För blåsinstrument gäller:

Godkänt – Teknik

Sökande ska kunna visa tillfredsställande teknik enligt följande:Tillfredsställande utföra grundtekniska moment gällandes andningsteknik, fingrar, och embochure, det vill säga läpparnas funktion gentemot munstycket på respektive instrument, samt att använda sina fysiska förutsättningar så som balans, rörlighet och koordination i sitt framförande på ett både för klang och muskulatur tillfredsställande sätt.

Ex.1 Godkänt: NN framför Webers Klarinettkonsert nr 1, sett ur ett tekniskt perspektiv går inte framförandet särskilt bra, NN har uppenbara problem att hålla ut långa fraser och tonen blir under långa perioder ofokuserad. Efter framförandet ger huvudläraren den sökande tydliga instruktioner, visar exempel på sitt eget instrument och ber den sökande att spela om vissa delar ur verket. Eftersom NN nu spelar mycket bättre än den första gången, visar på förmåga att anpassa både finger- och andningsteknik och att snabbt ta och omsätta instruktioner, bedöms tekniken som godkänd. Underkänt: NN framför Webers Klarinettkonsert nr 1, sett ur ett tekniskt perspektiv går inte framförandet särskilt bra, NN har uppenbara problem att hålla ut långa fraser och tonen blir under långa perioder ofokuserad. Efter framförandet ger huvudläraren den sökande tydliga instruktioner, visar exempel på sitt eget instrument och ber den sökande att spela om vissa delar ur verket. NN spelar inte bättre den andra gången, har inte förmåga att alls anpassa sin teknik enligt huvudlärarens instruktioner och lyckas inte, trots flera försökt att omsätta de givna instruktionerna i praktiken. Teknikprovet bedöms som underkänt.

Godkänt – Konstnärlighet

Sökande ska kunna visa tillfredsställande konstnärlighet enligt följande:I sitt spel uttrycka och förmedla konstnärliga intentioner, det vill säga väcka känslor för att beröra publiken, samt framföra aktuell repertoar med god frasering, dynamik, artikulation och karaktär.Ex. 1Godkänt: NN framför Poulencs Klarinettsonat och ger ett gott intryck. NNs fraseringar och dynamik följer notbildens anvisningar.  Karaktären stämmer bra med gängse uppförandepraxis och förmedlar känslor som berör juryn.Underkänt: NNs tolkning av Poulencs Klarinettsonat har flera stora brister: istället för att följa noterade anvisningar görs märkliga betoningar och fraseringsbågar. Poulencs Klarinettsonat går knappt går att känna igen och den konstnärliga delen av framträdandet är för bristfällig, även om intoneringen var god och rytmen på sin plats.

Godkänt – Gehör

Sökande ska kunna visa tillfredsställande gehör enligt följande:Framföra aktuell repertoar med god intonation, stabil grundpuls och korrekt utförande av rytmer enligt notbilden, detta i sammusicerande med professionell pianist.

Ex.1 Godkänt:Brahms klarinettsonat spelas av NN som lyssnar aktivt under pianoförspelet och kommer in i rätt tempo i sin första insats. Intonationen är bra både i svaga och starka nyanser. Grundpulsen hålls även i de mer avancerade rytmmönstren. Underkänt: Brahms klarinettsonat spelas av NN. NN har börjat provet med att stämma slarvigt. NN ombeds efter genomförandet av verket att stämma om instrumentet. NN stämmer om men hör inte att instrumentets grundstämning fortfarande är falsk. Genomgående blir dessutom tempot lägre i varje frasslut och grundpulsen blir därigenom instabil och samspelet med pianisten fungerar inte.

För sång gäller:

Godkänt – Teknik

Sökande ska kunna visa tillfredsställande teknik enligt följande:Tillfredsställande grundteknik för respektive röstfack där tonvikt läggs vid fysiska förutsättningar som möjliggör vokal styrka och rörlighet, samt balans mellan de olika muskelgrupperna. Särskild vikt läggs vid röstomfånget.

Ex.1 Godkänt: NN sjunger Nattens drottnings aria ur Trollflöjten och klarar med lätthet staccattotoner upp till trestrukna f, har rörlighet i de snabba passagerna och styrka i de långa tonerna. Underkänt: NN sjunger Nattens drottnings aria ur Trollflöjten men kan inte utföra de höga tonerna (de kommer ibland inte alls, blir extremt lågintonerade, spricker etc). När de rörliga passagerna kommer hörs långt ifrån alla toner för att snabbhet saknas i den nödvändiga muskulaturen, och de långa tonerna hålls inte ut som de ska för att styrka saknas i vokalismuskeln.

Godkänt – Konstnärlighet

Sökande ska kunna visa tillfredsställande konstnärlighet enligt följande:I sin sång uttrycka och förmedla konstnärliga intentioner, det vill säga väcka känslor för att beröra publiken, samt framföra aktuell repertoar med god frasering, dynamik, artikulation och karaktär. Inom sång läggs även vikt vid den sceniska utstrålningen.

Ex.1 Godkänt: NN sjunger Papagenos första aria ur Trollflöjten med tydlig vilja att uttrycka musik och text. Även i mellanspelen har den sökande en tydlig närvaro och koncentration. Underkänt: NN sjunger Papagenos första aria ur Trollflöjten men förmedlar inget uttryck och ser helt nollställd ut, något som går stick i stäv mot notbildens text och musik. I mellanspelen har den sökande ingen förståelse för att den fortfarande är en del av helheten, något som också påverkar kommande insatser negativt gällandes både energi och uttryck.

Godkänt – Gehör

Sökande ska kunna visa tillfredsställande gehör enligt följande:Framföra aktuell repertoar med god intonation samt stabil grundpuls, detta i sammusicerande med professionell pianist. 

Ex.1 Godkänt: Schuberts Nacht und Träume sjungs av NN som lyssnar aktivt under pianoförspelet och kommer in i någorlunda rätt tempo i sin första insats. Intonationen är genomgående god i stycket, även om några toner blir falska. När juryn uppmärksammar NN om smärre problem med grundtempo och intonation, instämmer NN. NN ombeds framföra verket igen och problemen med grundtempo och intonation rättas till. Underkänt: Schuberts Nacht und Träume sjungs av NN. NN markerar ett tempo för pianisten som spelar förspelet i det begärda tempot, men när den sökande kommer in med sin första insats blir den i ett mycket snabbare tempo. Även intonationen ligger för högt genom i princip hela stycket. När juryn uppmärksammar NN om problem med grundtempo och intonation, ser den sökande oförstående ut. NN ombeds framföra verket igen, problemen med grundtempo och intonation kvarstår. Den sökande har varken visat förståelse för sina grundläggande brister eller kapacitet att korrigera dem.

Fastställande av gräns för godkänt antagningsprov

De kunskapskrav som beskrivs ovan för respektive instrumentgrupp och sång, inom var och en av de tre kompetenserna teknik, musikalitet och gehör, är helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. För att den sökande ska bli godkänd på antagningsprovet krävs därför att samtliga bedömare bedömt kraven inom områdena teknik, musikalitet samt gehör med godkänt för samtliga framförda verk.Om den sökande är underkänd i ett kunskapskrav men godkänd i övriga anses sökanden som underkänd totalt på antagningsprovet.

Beskrivning av kompetens i bedömargruppen för antagningsprov

Huvudlärare: varje lärare besitter spetskompetens inom sitt specifika instrument. Musikundervisningen vid Kammarmusikprogrammet bedrivs av flera av Sveriges främsta lärare inom musik som alla examinerats från de högsta musikutbildningarna såväl nationellt som internationellt.

Konstnärlig ledare: har ett övergripande ansvar för utbildningens konstnärliga kvalitet. Nuvarande konstnärliga ledare är Lena Hellström – Färnlöf, professor i Kammarmusik inriktning sång.

Avdelningschef: är undervisande lärare inom Kammarmusik och har ett övergripande ansvar för avdelningens planering och dimensionering. Nuvarande avdelningschef är Staffan Sandström, lektor i Kammarmusik.