Informationsdesign

 

Informationsdesign vid Mälardalens högskola är sedan 1998 ett kandidatprogram med de tre inriktningarna Informativ illustration, Rumslig gestaltning och Textdesign. Utbildningen startade med programmet Teknisk illustratör (idag Informativ illustration). Därefter utvecklades textsidan med programmet Teknisk redaktör (idag Textdesign) och 1997 startade utbildningen Informationsscenografi (idag Rumslig gestaltning). En tredjedel av de kurser som ingår i de tre programinriktningarna utgörs av gemensamma kärnkurser som Introduktion till informationsdesign, Kommunikation och media (från HT13 Planerad kommunikation), Kognitiva processer, Retorik och berättarteknik, Informationsdesign i praktiken, Vetenskap och design, Forskningsprocesser och Examensarbetskursen.

Informationsdesign är gestaltad information där vi betraktar bild, rum och text som material till informationsartefakter, vilka formges utifrån en avsedd målgrupp och kontext. Informationsdesign arbetar med bild, text och rum i samverkan eller var och en för sig. Forskningsbasen i utbildningen utgörs av den etablerade forskningsinriktningen Innovation och produktrealisering (IPR) och då särskilt fokusgruppen Design och visualisering.

Informationsdesign handlar om att utforma samt att säkerställa och prova kvaliteten på det som ska kommuniceras. Information kan betraktas på olika sätt, som en entitet och därmed något statiskt vars innebörd är entydigt för en specifikmålgrupp. Eller som ett verktyg eller redskap för att föra fram ett budskap. En konsekvens av det senare är att synsättet är att information är föränderligt över tid och att innebörden påverkas av såväl kontext som av de individer den riktar sig till. Informationsdesign tar hänsyn till individens förutsättningar för att ta del av det som ska kommuniceras. Uppgiften för Informationsdesign är att gestalta information i bild, rum och/eller text så att den fungerar som ett redskap eller verktyg för att väcka uppmärksamhet och underlätta förmänniskor att till sig innebörden av information. Informationsdesign som akademiskt ämne är något som studenter, lärare och forskare i ämnet gör.

Informationsdesign utgår från Human Centred Design vilket innebär att hänsyn tas till människors olika förutsättningar men även till aspekter som genus, etnicitet, klass, ålder eller eventuella funktionsnedsättning. Det innebär att man bör gestalta information med avseende på människors olika möjligheter att till sig och intresse för information i vare sig det gäller yrkeslivet, hemmet eller offentliga miljöer. Det är i mötet mellan individiden och den aktuella informationen som den blir meningsfull.

Den stora utmaningen för Informationsdesign är att kunna anpassa bild, rum och text, samt interaktionen mellan dessa så att förutsättningar skapas för individer att ta del av innehållet som exempelvis angelägen samhällsinformation. Eller att via informationsdesigns artefakter i form av visuella gestaltningar som bild och rum samt text skapa miljöer som stödjer arbetsprocesser på olika typer av arbetsplatser. Att skapa instruktioner som underlättar för användare av olika produkter eller utforma användargränssnitt så att det förenklar navigationen på internet.

För mer information, kontakta Peter Selegård , avdelningschef för informationsdesign