Forskning och samverkan

Vår forskning utgår från individens behov (så kallad Human centered design) och inbegriper analys och tolkning av gestaltningar i bild-, rum- och textform.

Designforskning är praxisnära och kräver att forskarna kan omvandla teori till praktik, och tvärtom. Det här arbetet sker både enskilt och i grupp.

Forskningen inom design och visualisering är inte enbart inriktad på fysiska produkter. Lika viktigt är vårt fokus på design- och kommunikationsprocesser samt på de perceptuella och kognitiva processer som uppstår i detta. Exempelvis intresserar vi oss för hur enskilda individer förstår och uppfattar information, hur de kommunicerar inom en organisation eller med det omgivande samhället.

I vår grupp bedrivs forskning på hur rummet eller platsen kan stödja olika processer inom en organisation, samt hur rum och rumsliga uttryck påverkar individers upplevelser och förståelse.

Andra aktuella forskningsområden är bildkommunikation, designprocesser och visualisering av information och informationsteknik.

Mer information om vår forskning hittar du här.